Działka 44624 m2 w PUŁAWY

 • Cena: 1 662 521 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 37,26 PLN (~9,61 USD, ~8,81 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 44 624
 • Lokalizacja: puławski , lubelskie
 • Data dodania: 09.03.2017
 • Data wygaśnięcia: 08.05.2017

Opis dodatkowy:

Puławy, 8 marca 2017r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)


PREZYDENT MIASTA PUŁAWY
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,
zlokalizowanej przy ul. KOMUNALNEJ w PUŁAWACH

położonej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”


Lp.: 1.

Położenie nieruchomości: Puławy, obręb – Wólka Profecka, ul. Komunalna

Nr działki: 972

Powierzchnia (w ha): pow. 4,4624 ha

Księga wieczysta: LU1P/00015211/5

Opis nieruchomości: Niezabudowana, niezagospodarowana, o kształcie korzystnym, zbliżonym do prostokąta, dojazd korzystny, drogą asfaltową ul. Komunalną (od strony południowej działki)

Przeznaczenie: Obowiązuje Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miasta Puławy, przygotowany jest projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miasto Puławy

Cena wywoławcza ( zł )*: 1 750.000,00

Wadium ( zł ): 175.000,00

Uwagi: Postąpienie nie niższe niż 1% ceny wywoławczej

* do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wynoszący 23 %

Prawo własności nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 972 o pow. 4,4624 ha, zlokalizowanej przy ul. Komunalnej w Puławach ujawnione jest w księdze wieczystej LU1P/00015211/5 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Puławach – Wydział Ksiąg Wieczystych.

Na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą żadne ograniczone prawa rzeczowe ani roszczenia osób trzecich i nie istnieją ograniczenia w rozporządzaniu nią oraz nie istnieją warunki powstania hipoteki przymusowej obciążającej nieruchomość z mocy art. 34 i 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa.

Na podstawie ustaleń zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miasto Puławy, zatwierdzonej uchwałą Nr XLI/447/14 Rady Miasta Puławy z dnia 6 lutego 2014r. działka nr 972 położona jest w strefie II b - strefie działalności gospodarczej z dopuszczeniem produkcji, w której ustala się realizację funkcji usługowych i magazynowo- składowych oraz funkcji produkcyjnych.

Maksymalna wysokość zabudowy (budynku) nie może przekraczać 20 metrów, intensywność zabudowy nie może być wyższa niż 2,0 całkowitej powierzchni działki. Ustala się nakaz zachowania 10 % powierzchni biologicznie czynnej całkowitej powierzchni działki budowlanej oraz ograniczenia potencjalnych uciążliwości do granic działek. Na terenach zagospodarowanych w sposób trwale uniemożliwiający zapewnienie 10 % udziału powierzchni biologicznie czynnej, wyjątkowo dopuszcza się zmniejszenie tego współczynnika na etapie opracowania planu miejscowego. Podstawą zmiany jest analiza stanu istniejącego i potencjalnej możliwości zagospodarowania działek budowlanych:
- obrębie oznaczonym symbolem „IK” z przeznaczeniem terenu pod urządzenia systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Zgodnie z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Puławy działka znajduje się w strefie z przeznaczeniem terenu pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo - składowe oraz usługowe.

Ze względu na brak obwiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, przed przystąpieniem przez nabywcę do realizacji inwestycji konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dojazd do działki korzystny, drogą asfaltową – ul. Komunalną o szerokości w liniach rozgraniczających 25 m – dojazd od drogi wojewódzkiej nr 801 - ul. Dęblińskiej.

W ul. Komunalnej znajduje się sieć wodociągowa Φ 200, kanalizacja sanitarna i kanał sanitarny Φ 1200. W ul. Komunalnej znajduje się siec gazowa gs 180 i gs 90. Teren uzbrojony w sieć energii elektrycznej i teletechnicznej.

Działka znajduje się w bliskiej odległości od obwodnicy miasta Puławy - drogi krajowej nr 12- wraz z przeprawą mostową na Wiśle – most im. Jana Pawła II.

Działka ozn. nr 972 znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”, która została ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997r. na okres do 31 grudnia 2026 roku.

Podstawowe cele powołania SSE „Starachowice” to:
- zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury w istniejących i nowych branżach produkcyjnych poprzez aktywizację w województwie potencjału technicznego oraz poprzez transfer nowoczesnej techniki,
- wsparcie funkcjonujących na terenie województwa podmiotów gospodarczych poprzez utworzenie możliwości kooperacyjnych z podmiotami działającymi w strefie,
- złagodzenie poziomu bezrobocia występującego w regionie.

Położenie w strefie ma na celu między innymi:
- rozwój nowych inwestycji;
- rozwój usług na terenie strefy i w jej otoczeniu;
- stworzenie nowych miejsc pracy.

Nabywca nieruchomości będzie mógł się ubiegać o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.
Podmiotem zarządzającym strefą jest:
SSE „Starachowice” SA
ul. Radomska 29
27-200 Starachowice
tel. +48 41 275 41 01 fax + 48 41 275 41 02
www.sse.com.pl
Marketing tel. + 48 41 275 44 45
e – mail: marketing@sse.com.pl

Zarządzający uprawniony jest do udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności w obszarze strefy, zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych korzystaniem z regionalnej pomocy publicznej w obszarze strefy i oferuje pełną pomoc w zakresie ułatwienia procesu inwestowania.

Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 282 z późn. zm.) stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Regulamin Strefy, wydany na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych, określa sposób wykonywania zarządu Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” przez Zarządzającego – Regulamin Strefy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Uzupełnieniem i rozwinięciem Regulaminu Strefy są zasady administrowania terenami i obiektami SSE „Starachowice” stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Zasady administrowania terenami i obiektami SSE „Starachowice” określają zakresy działalności administracyjnej Zarządzającego strefą a w szczególności:
- zarządzanie informacją;
- obsługę inwestorów;
- zarządzanie majątkiem;
- świadczenie usług.
Przedsiębiorcy posiadający we władaniu nieruchomości położone na terenie strefy partycypują w kosztach ponoszonych przez Zarządzającego, związanych z administrowaniem Strefą oraz utrzymaniem ogólnej infrastruktury Strefy na zasadach określonych w umowie stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Przy wydawaniu zezwolenia brane są pod uwagę warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przedmiot działalności oraz minimalna wielkość nakładów inwestycyjnych i minimalna liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji.

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie SSE „Starachowice” na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu:
- określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych
lub
- określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia.
Wielkość dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku oblicza się indywidualnie, dla każdego przedsiębiorcy, uwzględniając założone przez niego parametry planowanej działalności oraz maksymalną intensywność pomocy regionalnej przysługującej w Regionie, w którym ustanowiono strefę.
Minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. EURO.

Na podstawie Uchwały Nr X/91/15 Rady Miasta Puławy z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice w Puławach na wniosek przedsiębiorcy może zostać przyznane zwolnienie przez okres 2 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2017r. o godzinie 11.00,
w sali konferencyjnej (parter) w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Puławy nr 15 1560 1195 2311 0970 9957 0004 w GETIN BANK SA do dnia 8 maja 2017r. włącznie. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 10.02.2017r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wniesienie wadium w wysokości i terminie wyznaczonych w ogłoszeniu o przetargu;
- w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – okazanie dowodu tożsamości i aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;
- w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;
- jeżeli uczestnikiem przetargu jest konsorcjum, holding lub grupa podmiotów gospodarczych nie będących osobą prawną za uczestnika przetargu będzie się uważać osobę wskazaną przez pozostałych członków konsorcjum, holdingu lub grupy podmiotów gospodarczych stosownymi pełnomocnictwami i wpłacającą w imieniu wszystkich wadium;
- w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej – przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości.
Cudzoziemiec, który wygra przetarg przed podpisaniem umowy przeniesienia własności zobowiązany będzie pod rygorem utraty wadium przedstawić zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu nabycia nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do:
1. zapoznania się przed przetargiem z Regulaminem Strefy - Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
2. zawarcia warunkowej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu;
3. w przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego strefą z prawa pierwokupu nieruchomości i nie ubiegania się nabywcy o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie umowa przenosząca własność nieruchomości zostanie zawarta z nabywcą w terminie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego dla Zarządzającego strefą do skorzystania z prawa pierwokupu lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez gminę od Zarządzającego strefą pisemnej informacji o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu;
4. w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, nabywca zobowiązany jest do uzyskania w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia warunkowej umowy sprzedaży zezwolenia wydanego przez Zarządzającego strefą na prowadzenie działalności spełniającej wymogi określone:
- w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 282 z późn. zm.)
-oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 465 j.t.)
i zawarcia umowy przenoszącej własność w terminie 30 dni od dnia uzyskania zezwolenia;
5. w przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego strefą z prawa pierwokupu nieruchomości oraz nieuzyskania przez nabywcę w wyznaczonym terminie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie, nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji od Zarządzającego strefą o odmowie udzielenia zezwolenia.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej przeniesienia własności zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.
Uchylenie się od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży spowoduje odstąpienie od zawarcia tej umowy i przepadek wadium. Uchylenie się od zawarcia umowy przenoszącej własność oraz nie uiszczenie ceny sprzedaży, pomniejszonej o wpłacone wadium, spowoduje odstąpienie od zawarcia tej umowy i przepadek wadium.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje o przetargu i sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Puławy, pok. 239 - tel. 81 45 86 063 i pok. 204 tel. 81 45 86 061.

Szczegółowe informacje na temat uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie można uzyskać w siedzibie Zarządzającego strefą:
SSE „Starachowice” SA
ul. Radomska 29
27-200 Starachowice
tel. +48 41 275 41 01 fax + 48 41 275 41 02
www.sse.com.pl
Marketing tel. + 48 41 275 44 45
e – mail: marketing@sse.com.pl


W postępowaniu przetargowym będą stosowane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 j.t.).
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Puławy oraz na stronie internetowej - www.pulawy.eu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.


Załączniki:

1. ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 282 z późn. zm.): http://www.monitorurzedowy.pl/__files/parent1629/ustawa-o-specjalych-strefach-ekonomicznych.pdf

2. Regulamin SSE „Starachowice”: http://www.monitorurzedowy.pl/__files/parent1629/regulamin-strefy.pdf

3. Zasady administrowania terenami i obiektami SSE „Starachowice”: http://www.monitorurzedowy.pl/__files/parent1629/zasady-administrowania.pdf

4. Umowa - wzór: http://www.monitorurzedowy.pl/__files/parent1629/umowa-partycypacji-wz-lr.pdf

5. Mapa nieruchomości szt. 3

6. Zdjęcia nieruchomości szt. 3Kontakt:
Urząd Miasta Puławy
tel: 81 45 86 063
um@um.pulawy.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe