Działka 2542 m2 w JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

 • Cena: 108 370 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 42,63 PLN (~11,02 USD, ~10,11 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 2 542
 • Lokalizacja: białostocki , podlaskie
 • Data dodania: 10.03.2017
 • Data wygaśnięcia: 09.05.2017

Opis dodatkowy:

Juchnowiec Kościelny, 10 marca 2017 r.
POR.6840.6.2016
O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:
nr 104/12 o pow. 0,2542 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie
(zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki wchodzi użytek gruntowy, oznaczony symbolem B- tereny mieszkaniowe).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 114.447,70 zł (netto).
Wysokość wadium wynosi 11.445,00 zł.
Do ceny (netto) sprzedaży nieruchomości, osiągniętej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), według stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia o przetargu stawka podatku VAT wynosi 23%.
Działka niezabudowana o lekko wydłużonym kształcie, zbliżonym do trapezu, położona na terenie z rozproszoną nową zabudową jednorodzinną, w odległości ok. 200 m od kompleksu nowej zabudowy przemysłowej i ok. 50-100 m od drogi asfaltowej Ignatki-Brończany. Jest to teren powyrobiskowy, bardzo nierówny, zachwaszczony, miejscami zakrzaczony i porośnięty kilkuletnim samosiewem liściastym. Na północnym zachodzie działka przylega do drogi gruntowej, wzdłuż której rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, elektroenergetyczna i kanalizacji sanitarnej. Nad południowo-wschodnią jej częścią przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia.
Zgodnie z uchwałą Nr XXI/208/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, części obrębu geodezyjnego Koplany Folwark (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 112, poz. 1350) przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, których ewentualna uciążliwość powinna zamknąć się w granicach własnej działki.
Zbywana nieruchomość wolna jest od zobowiązań i obciążeń.
Na przedmiotową nieruchomość przeprowadzony był pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 30 listopada 2016 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, w dniu 12 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00.
Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny- BS w Juchnowcu Górnym 68807400030000166120000030.
Wadium powinno być wniesione w takim terminie, aby istniała możliwość stwierdzenia dokonania jego wniesienia przez komisję przetargową, najpóźniej do dnia 06 kwietnia 2017 r. /Uczestnik przetargu, którego wadium wpłynie na konto tut. Urzędu w terminie późniejszym, nie będzie dopuszczony do przetargu/. W poleceniu zapłaty należy wskazać obręb oraz numer działki, której dotyczy wadium.
Osoby przystępujące do przetargu samodzielnie, a pozostające w związku małżeńskim, obowiązane są posiadać pisemną zgodę współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości lub umowę majątkową małżeńską, znoszącą lub odpowiednio ograniczającą wspólność majątkową małżonków.
Przystępujące do przetargu osoby prawne oraz podmioty podlegające wpisowi do KRS zobowiązane są dołączyć aktualny odpis KRS (wydany nie wcześniej, niż w okresie 3 miesięcy od daty przetargu) oraz oświadczenie osoby reprezentującej podmiot, że wszelkie dane zawarte w odpisie nie uległy zmianie.
W zakresie określonym ustawą lub aktem regulującym sposób działania danego podmiotu, osoba reprezentująca przystępującego do przetargu, zobowiązana jest dołączyć uchwałę lub inny właściwy akt prawny właściwego organu, upoważniającą ją do składania oświadczeń w przedmiocie nabycia ww. nieruchomości.
Wspólnicy spółki cywilnej, dokonujący czynności w przetargu w zakresie prowadzonej spółki, w przypadku nieobecności wszystkich wspólników, zobowiązani są do dostarczenia zgody pozostałych wspólników spółki, wyrażonej w formie pisemnej albo w formie uchwały wspólników spółki.
W przypadku, gdy uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa w formie pisemnej, upoważniającego do dokonania danej czynności prawnej podpisanego przez uczestnika postępowania lub jego przedstawiciela ustawowego.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca podlega rygorom przewidzianym w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).
Osoba przystępująca do przetargu lub reprezentująca ją, powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. W momencie zwrotu wadium zostaną naliczone należne odsetki w wysokości obowiązującej dla konta depozytowego i potrącone prowizje bankowe.
Wadium przepada na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny, jeżeli osoba, która wygrała przetarg, nie przystąpi w wyznaczonym terminie do podpisania umowy notarialnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu (pok. nr 1) lub pod nr tel. (85) 713 28 92.Kontakt:
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
tel: 85 713-28-92
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe