Działka 3419 m2 w OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

 • Cena: 822 891 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 240,68 PLN (~61,08 USD, ~56,91 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 3 419
 • Lokalizacja: ostrowiecki , świętokrzyskie
 • Data dodania: 14.03.2017
 • Data wygaśnięcia: 13.05.2017

Opis dodatkowy:

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 38 ust. 2 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.), oraz § 6 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490), w związku z wykonaniem Uchwały Nr XXXII/44/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości i Zarządzenia Nr IV/85/2017 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na łączną sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o łącznej powierzchni 0,3419 ha, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. dr. Adama Wardyńskiego 17, obejmujących powierzchniowo:
a) zabudowaną działkę gruntu nr 3/4 (Obr.36, ark.2), o pow. 0,1963 ha i niezabudowaną działkę gruntu nr 3/20 (Obr.36, ark.2), o pow. 0,0058 ha, objęte księgą wieczystą nr KI1O/00048652/3,
b) zabudowaną działkę gruntu nr 96/1 (Obr.36, ark.2), o pow. 0,1398 ha, objętą księgą wieczystą nr KI1O/00004008/4.

Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5, w sali 003 (parter).


Dla potrzeb przeprowadzenia przetargu ustala się następujące warunki:

Łączna powierzchnia [ha]: 0,3419

Łączna cena wywoławcza netto [zł]: 850 000,00

Wadium [zł]: 85 000,00

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż [zł]: 8 500,00


w tym cena:
-budynku wraz z działkami nr 3/4 i 96/1 – 838 250,00 zł
-działki nr 3/20 – 11 750,00 zł

Sprzedaż prawa własności budynku wraz z gruntem, na którym jest usytuowany, korzystać będzie ze zwolnienia z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz.710 z późn. zm.), natomiast sprzedaż prawa własności działki nr 3/20 podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%. Dla celu naliczenia podatku VAT zostaną zachowane proporcje zachodzące pomiędzy łączną ceną wywoławczą a cenami wskazanymi w punktach 1 i 2.

Wadium należy uiścić do dnia 14 kwietnia 2017r. Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu PLN w formie przelewu bankowego na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - PKO BP S.A. 03 1020 2629 0000 9802 0341 0131. Dokument wpłaty wadium powinien zawierać dane uczestnika przetargu. Za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Opis nieruchomości:
Działki położone są na terenie płaskim, w północnej części śródmieścia, w sąsiedztwie budynków wykorzystywanych na cele użyteczności publicznej- między innymi: Prokuratura Rejonowa, Oddział PZU, Bank Spółdzielczy, Miejskie Centrum Kultury. Działki stanowią jeden obszar funkcjonalnie powiązany poprzez istniejącą zabudowę. Budynek usytuowany na działkach nr 3/4 i nr 96/1 w latach ubiegłych wykorzystywany był jako młyn. Obecnie jest nie wykorzystywany. Jest to obiekt o powierzchni zabudowy 1154 m2, składający się z 5 brył o różnej wysokości (od 1 do 4 kondygnacji nadziemnych), częściowo jest podpiwniczony. Na działce nr 3/4 znajduje się studnia. Teren wokół budynku utwardzony jest nawierzchnią asfaltową. Działka nr 3/20 jest niezabudowana. Na działce nr 3/4 zlokalizowana jest stacja transformatorowa, która nie jest przedmiotem sprzedaży. Działki są częściowo ogrodzone ogrodzeniem z przęseł stalowych i znajdują się w zasięgu n/w sieci uzbrojenia technicznego terenu: energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej, jaką jest ulica dr. Adama Wardyńskiego
o nawierzchni asfaltowej.

Poza tym nieruchomość nie jest przedmiotem innych obciążeń, ani zobowiązań.

W ewidencji gruntów wykazano dla działek następujące użytki gruntowe należące do grupy grunty zabudowane i zurbanizowane :
- tereny przemysłowe, oznaczone symbolem Ba, dla działki nr 3/4,
- tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem B, dla działek nr 96/1 i nr 3/20.
W celu wykonania zasilania nieruchomości w media, jej Nabywca we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci na włączenie planowanej inwestycji do istniejącej infrastruktury technicznej, po przedstawieniu zapotrzebowania na poszczególne media.

Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim, zatwierdzonego uchwałą Nr XLVI/766/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 grudnia 2001 r., działki położone są w obszarze 1UC – tereny zabudowy usług o charakterze miastotwórczym, a niewielka część działki nr 3/4 położona jest w obszarze 1EE – teren urządzeń elektroenergetycznych.

Z treścią w/w uchwały zwierającej ustalenia planu można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego http://www.um.ostrowiec.pl/pl/samorzad/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/2001/6237-uchwala-xlvi-766-2001/file
Obiekt usytuowany na działce nr 96/1 ujęty jest w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, przyjętej Zarządzeniem Nr IV/67/2015 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- Okazanie dowodu tożsamości,
- Okazanie dowodu wpłaty wadium,

W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości, za wylicytowaną przez niego cenę.

W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie pełnomocnictwa z podpisem potwierdzonym notarialnie, upoważniającym do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości, za wylicytowaną przez niego cenę.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka (z podpisem potwierdzonym notarialnie lub złożonym w obecności Głównego Specjalisty ds. Przetargów i Zamówień Publicznych) do reprezentowania go w przetargu i nabycia nieruchomości, za środki pochodzące z majątku wspólnego, za wylicytowaną przez niego cenę lub też złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli, że nabycie nieruchomości nastąpi na majątek odrębny.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061, z późn. zm.). Cudzoziemiec zamierzający przystąpić do przetargu zobowiązany jest przed rozpoczęciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny oględzin, pod numerem tel. 41 26-72-224.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Oferentom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu – przelewem na wskazane konto.

W przypadku uchylenia się nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłat sądowych, związanych z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych, ponosi nabywca.
Okazanie punktów granicznych działek przez geodetę uprawnionego pozostaje po stronie nabywcy i na jego koszt.

Pierwszy przetarg na zbycie prawa własności w/w nieruchomości przeprowadzony był w dniu 20 grudnia 2016r.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela:
na temat warunków przetargu – Referat ds. Przetargów i Zamówień Publicznych tel. 41 26-72-133,
na temat wyżej wymienionych nieruchomości - Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5, pokój 214, tel. 41 26-72-224.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 15 lutego 2017r.

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław GórczyńskiKontakt:
Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski
tel: 41 26-72-133
um@um.ostrowiec.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe