Działka 301 m2 w TURAWA

 • Cena: 16 435 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 54,60 PLN (~14,08 USD, ~12,91 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 301
 • Lokalizacja: opolski , opolskie
 • Data dodania: 15.03.2017
 • Data ostatniej edycji: 30.03.2017
 • Data wygaśnięcia: 14.05.2017

Opis dodatkowy:

Wójt Gminy Turawa
ogłasza
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż
działki zabudowanej położonej w Turawie.

I. Przedmiot przetargu:
1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1/218, k.m. 7, obręb Turawa, KW OP1O/00075920/6.
2. Powierzchnia nieruchomości: 301 m2.
3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w Turawie przy ul. Średniej, na nieruchomości poniesiono nakłady na grunt stanowiące odrębną własność w kwocie 95 400,00 zł w postaci budynku letniskowego.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa obejmującym obrzeża Jezior Turawskich teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość oznaczona jest symbolem B-15ML – teren zabudowy letniskowo - wypoczynkowej.
5. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej: 16 700,00 zł.
6. Minimalne postąpienie: 170,00 zł.
7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB.0050.4.2017 z dnia 20.01.2017 r.
8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. /Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami/: minął w dniu 03.03.2017 r.
9. Obciążenia: brak.

II. Warunki przetargu:
1. Ograniczenia: w przetargu może wziąć udział właściciel nakładów poniesionych na gruncie, bądź osoby, które zobowiążą się do zwrotu kosztów tychże nakładów w kwocie 95 400,00 zł w przypadku gdy przetarg wygrają.
2. Termin i miejsce przetargu: 10.04.2017 o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 c, pokój nr 24 (sala konferencyjna).
3. Wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 2 000,00 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002.
Ostateczny termin wpłaty wadium upływa z dniem 06.04.2017.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
4. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu: przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia /druk do pobrania w pokoju nr 35/, że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń, oraz do złożenia pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do zwrotu nakładów poniesionych na grunt w kwocie 95 400,00 zł w przypadku gdy przetarg wygrają (nie dotyczy właściciela nakładów).
Ostateczny termin złożenia oświadczeń upływa z dniem 06.04.2017.
Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:
- dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winny posiadać aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
- dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT 23%), najpóźniej cztery dni przed zawarciem umowy notarialnej. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości na własność.
5. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał wadium nie ulega zwrotowi.
6. Wszelkie informacje na temat przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 35, telefon 77 4212072 w godzinach pracy urzędu.Kontakt:
Urząd Gminy Turawa
tel: 077 42 12 012 wew. 105
ug@turawa.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe