Działka 2686 m2 w ŁOBŻENICA

 • Cena: 33 386 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 12,43 PLN (~3,21 USD, ~2,94 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 2 686
 • Lokalizacja: pilski , wielkopolskie
 • Data dodania: 16.03.2017
 • Data wygaśnięcia: 15.05.2017

Opis dodatkowy:

BURMISTRZ ŁOBŻENICY
ogłasza
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1. Nieruchomość zabudowana wiatą magazynowo – składową i magazynową wraz z drzewostanem położona w miejscowości Dźwierszno Małe, Gmina Łobżenica oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 317/1, dla której jest urządzona księga wieczysta nr PO1Z/00020419/7 Sąd Rejonowy Złotów – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Powierzchnia nieruchomości - 0,2686 ha
Opis nieruchomości - działka jest zabudowana dwiema wiatami. Na działce drzewa liściaste buku i klonu o średniej wysokości ok. 10 m. i średniej pierśnicy 80 cm, w ilości 27 szt. Podłoże gruntu trawiaste. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd drogą asfaltową. Działka posiada przyłącze energetyczne. W drodze sieci uzbrojenia terenu: energetyczne i wodociągowe. Działka położona jest na małym wzniesieniu. Kształt działki – korzystny. Utrudnienia – brak. Położenie nieruchomości dobre (dość bliska odległość od Łobżenicy i zabudowy oraz głównych dróg). Otoczenie nieruchomości – zabudowa gospodarcza, tereny rolne i jezioro.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - zgodnie z zatwierdzoną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica przez Radę Miejską w Łobżenicy Uchwała Nr XXVI/263/2001 z dnia 27.04.2001r., nieruchomość posiada funkcję terenu mieszkaniowo-usługowego..
Forma zbycia - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego
Obciążenia, zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość – brak
Cena wywoławcza nieruchomości - 35 000,00 zł
Wadium wynosi - 7 000,00zł
Zwolnione z podatku VAT (art. 43, ust. 1, pkt. 9 ustawy o VAT)

2. Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Dziegciarnia, stanowiąca działki o numerach geodezyjnych 124 dla której jest urządzona księga wieczysta nr PO1Z/00015795/8 Sąd Rejonowy Złotów – IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz 125 - dla której jest urządzona księga wieczysta nr PO1Z/00020116/3 Sąd Rejonowy Złotów – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Powierzchnia nieruchomości działki nr 124 – 0,1160 ha
Powierzchnia nieruchomości działki nr 125 – 0,0102 ha
Opis nieruchomości – Działki nr 124 i 125 są zabudowane kościołem o pow. uż. 96,69 m2. Działki tworzą kompleks zabudowany. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działek drogą asfaltowa. Otoczenie nieruchomości – tereny rolne, zabudowa mieszkaniowa i siedliskowa. Teren ma lekki spadek terenu. Kształt działek ogólnie korzystny. Utrudnienia – brak. W drodze sieci uzbrojenia terenu: energetyczne, wodociągowe, telefoniczne. Działki posiadają przyłącze energetyczne.
Przeznaczenie nieruchomości - zgodnie z zatwierdzoną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica przez Radę Miejską w Łobżenicy Uchwała Nr XXVI/263/01 z dnia 27.04.2001r., nieruchomość posiada funkcję terenu mieszkaniowo - usługowego.
Forma zbycia - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego
Cena wywoławcza nieruchomości - 43 400,00 zł
Wadium wynosi – 8 680,00 zł
Zwolnione z podatku VAT (art. 43, ust. 1, pkt. 9 ustawy o VAT)

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica przy ul. Sikorskiego 7 w Łobżenicy w dniu 18 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00, jak w niniejszym ogłoszeniu począwszy od poz. 1, a skończywszy na pozycji 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2017 r. na konto Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, nr konta 65 8938 0006 0000 1397 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Łobżenicy. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Urzędu Miasta. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nieruchomość jest sprzedawana według danych z ewidencji gruntów i budynków. Strony nie będą zgłaszać wzajemnych roszczeń w przypadku wynikłej różnicy w powierzchni działki. W przypadku konieczności wznowienia punktów granicznych zbywanej działki przyszły nabywca wykona je we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) upłynął z dniem 30 czerwca 2016 r. I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16 sierpnia 2016 r. II przetarg odbył się w dniu 25 października 2016 r. III przetarg odbył się w dniu 25 stycznia 2017 r.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w biurze nr 6 Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica lub pod numerami telefonu: (0-67) 286-81-12 lub 534 011 565 w godz. od 7.30 – 15.30.Kontakt:
Urząd Miasta Łobżenica
tel: (0-67) 286-81-12
gmina@lobzenica.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe