Działka 230 m2 w JAROSŁAW

 • Cena: 15 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 0,06 PLN (~0,02 USD, ~0,02 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 230
 • Lokalizacja: jarosławski , podkarpackie
 • Data dodania: 16.03.2017
 • Data ostatniej edycji: 30.03.2017
 • Data wygaśnięcia: 15.05.2017

Opis dodatkowy:

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA
I-szy NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na dzierżawę na czas nieoznaczony, nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej
w Jarosławiu obręb nr 4

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: miasto Jarosław, obręb ewidencyjny nr 4 jako działka nr 598 o pow. 0,0230 ha będąca własnością Gminy Miejskiej Jarosław- KW PR1J/00091029/7.

Opis nieruchomości: Nieruchomość przeznaczona na cele upraw rolnych, położona w pobliżu ulicy Grodziszczańskiej.

Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: Teren nie objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza ( czynsz za dzierżawę nieruchomości rocznie, netto): 15,18 - PLN (słownie złotych: piętnaście 18/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

Wadium w wysokości ; 3,00 - PLN (słownie złotych: trzy 00/100) należy wnieść najpóźniej do 18. 04. 2017 r.
z dopiskiem „I przetarg-działka nr 4-598 na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr: 06 8642 1155 2015 1506 4929 0003 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym lub do kasy w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek lub do kasy.

Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 24. 04. 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, III piętro, pokój nr 35.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. W przypadku uchylania się od podpisania umowy przez wygrywającego przetarg, wadium nie podlega zwrotowi.

Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe lub w kasie tut. Urzędu.
Oferent, który przetarg wygrał będzie zobowiązany do zapłaty czynszu rocznego do 30 września każdego roku kalendarzowego. Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest do uiszczania podatków i innych świadczeń związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy. Stawka podatku VAT oraz jego kwota zostanie ustalona i naliczona na podstawie przepisów szczególnych, obowiązujących na dzień zapłaty czynszu dzierżawnego. Wysokość czynszu dzierżawnego może być podwyższana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o czym wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę.

Okres wypowiedzenia umowy: 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – bip.jaroslaw.um.gov.pl oraz na stronie internetowej Monitora Urzędowego – www.monitorurzedowy.pl .

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Jarosławia , Rynek 1, pokój nr 35, tel. (16) 624 8728.Kontakt:
Urząd Miasta Jarosław
tel: (016) 624 8728
um@jaroslaw.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe