Działka 1128 m2 w WSCHOWA

 • Cena: 57 233 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 50,74 PLN (~13,09 USD, ~12,00 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 1 128
 • Lokalizacja: nowosolski , lubuskie
 • Data dodania: 16.03.2017
 • Data wygaśnięcia: 15.05.2017

Opis dodatkowy:

GK.6840.27.2016
http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa

WYCIĄG
Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Zarząd Powiatu Wschowskiego

działając na podstawie art. 25b w związku z art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm. oraz na podstawie § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) i wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ogłoszonym w dniach od 10 października 2016 r. do 30 października 2016 roku) zgodnie z Uchwałą Nr 45/2015 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Powiatu Wschowskiego oraz Uchwały Nr 137/2017 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wschowskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Powiatu Wschowskiego,
położonej, przy ulicy Wolsztyńskiej w jednostce ewidencyjnej Wschowa – miasto

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c w sali 206.

Wschowa – działka numer 442/28 o powierzchni 0,1077 ha oraz działka 442/34 o powierzchni 0,0051 ha, numer KW: ZG1W/00016080/1. Dział III i IV nie zawierają wpisów ograniczeń w użytkowaniu i obciążeń. Nieruchomość nie jest obciążona zobowiązaniami, o których mowa w § 13 pkt 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Nieruchomość niezabudowana, kształt regularny, teren płaski. Odległość do centrum miasta wynosi około 1000 m. Otoczenie stanowią tereny usługowe, produkcyjne i upraw polowych. Do działek brak jest przyłączy sieci technicznych. Nieruchomość posiada ogrodzenie wykonane z prefabrykowanych elementów żelbetowych od strony zachodniej, północnej oraz wschodniej. Na działce 442/28 znajdują się dwie latarnie elektryczne na słupach metalowych w złym stanie technicznym. Droga dojazdowa (gminna, działka 446) posiada nawierzchnię z tłucznia, aktualnie na skutek braku bieżącego utrzymania silnie pozarastana przez roślinność trawiastą. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr IX/76/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część północna, działki: 442/28, 442/34 znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonym symbolem 52 MN/U.

Cena wywoławcza wynosi 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy brutto).
Wadium wynosi 6 000,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 9.00.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 6 000,00 zł, płatne najpóźniej do 20 kwietnia 2017 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007, z dopiskiem: „Wadium, ul. Wolsztyńska”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
2. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
3. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Informacje dodatkowe:
1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął 21.11.2016 r.
2. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego.
3. Do podanej ceny został wliczony podatek VAT w wysokości 23%.
4. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości.
5. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
6. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.
7. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.
8. Na przedmiotową nieruchomość w dniach: 13 stycznia 2017 r. oraz 07 marca 2017 r. odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
9. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 219, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95.

Wywieszono: 16.03.2017 r. ZdjętoKontakt:
Starostwo Powiatowe we Wschowie
tel: 65-540-17-95
powiat@wschowa.com.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe