Działka 88 m2 w WŁODAWA

 • Cena: 8 008 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 91,00 PLN (~23,10 USD, ~21,52 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 88
 • Lokalizacja: włodawski , lubelskie
 • Data dodania: 17.03.2017
 • Data wygaśnięcia: 16.05.2017

Opis dodatkowy:

Burmistrz Włodawy
ogłasza Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony
na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Włodawa

Na podstawie art. 37 ust. 1 , 38. ust.1 i 2 oraz 40 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Przedmiot sprzedaży
Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem 386/1 (obr.1) o pow. 88 m2, położona we Włodawie przy ul. Korolowskiej, wąska działka wśród działek zabudowy jednorodzinnej, stare garaże drewniane i fragmenty ogrodzenia stanowiące odrębny nakład, kształt nieregularny. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włodawa nieruchomość znajduje się w obszarze MN – teren zabudowy jednorodzinnej. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta LU1W/000022724/1

cena wywoławcza – 8.191,80 zł ( w tym 23% VAT)

Nieruchomość jest wolna od obciązeń i zobowiązań.

Kryterium wyboru oferty – najwyższa oferowana cena. W przypadku złożenia równoważnych ofert prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie ustnej licytacji.

Miejsce i termin składania ofert – Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41 do dn. 13 .04.2017r. do godz. 15.00. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „oferta na przetarg – działka nr 386/1, nie otwierać”. Oferty można również nadsyłać pocztą lub przez kuriera, wówczas powinny być one umieszczone w podwójnej kopercie. Na zewnątrz należy zamieścić nazwę i adres Urzędu Miejskiego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, na wewnętrznej kopercie napis „oferta na przetarg – działka nr 386/1, nie otwierać”. O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wadium należy wpłacić w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w szczegółach dotyczących sprzedawanej nieruchomości tj. 819, 18 zł (słownie: osiemset dziewiętnaście, 18/100) (z zaznaczeniem numeru nieruchomości, której dotyczy przetarg). Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do dnia 13.04.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie w Banku PEKAO S. A. I Oddział we Włodawie 71 1240 2249 1111 0010 2932 7158 - za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego we Włodawie.
Każdy uczestnik przetargu może złożyć jedną ofertę

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18.04.2017r. o godz. 13.00 w budynku
Urzędu Miejskiego we Włodawie, pokój nr 26.

Oferta pisemna powinna zawierać:
1. Dane oferenta
- imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, umowa spółki cywilnej,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
2. Oferowaną cenę nabycia wyższą od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu oraz warunki jej zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że termin płatności nie może być dłuższy niż w dniu podpisania aktu notarialnego.
3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
4. Potwierdzenie wpłaconego wadium
5. Datę sporządzenia oferty, telefon kontaktowy i podpis oferenta.

Informacje dodatkowe:
1. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 2147) upłynął w dniu 14.02.2017 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
3. Nabywca otrzyma fakturę vat.
4. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny kupna oferentowi , który wygra przetarg. Pozostałym osobom, które nie wygrały przetargu – wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu na wskazane w ofercie konto.
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
6. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach oferowanej ceny. Całość zaoferowanej kwoty w przetargu za przedmiotową nieruchomość powinna być wniesiona na konto gminy miejskiej Włodawa nie później niż w dniu podpisania aktu notarialnego.
7. Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Włodawie , tel. (82) 57 21 444 wew. 31 lub 32,

Włodawa dn. 17.03.2017 r.Kontakt:
Urząd Miasta Włodawa
tel: /0-82/ 5721 444 wew. 23
info@um.wlodawa.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe