Działka 19000 m2 w CZŁUCHÓW

 • Cena: 68 457 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 3,60 PLN (~0,93 USD, ~0,85 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 19 000
 • Lokalizacja: człuchowski , pomorskie
 • Data dodania: 20.03.2017
 • Data wygaśnięcia: 19.05.2017

Opis dodatkowy:

Człuchów, dnia 15 marca 2017 roku
Wywieszono dnia : 15.03.2017 roku
Zdjęto dnia: 20.04.2017 roku

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Człuchowskiego działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) uchwały Nr IV/24/2007 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 01 lutego 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 98 poz. 1535) zmienionej Uchwałą nr XX/134/2016 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 1977) uchwały Nr 229/89/2016 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.)

ogłasza II przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Powiatu Człuchowskiego.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku
w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1.

(Tabela w zdjeciu)

1. Wybór formy przetargu jako przetargu pisemnego ograniczonego wynika z konieczności zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa ta stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
2. W celu zgłoszenia uczestnictwa i wzięcia udziału w przetargu należy w terminie do dnia 14 kwietnia do godziny 15.15 złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie uczestnictwa i wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości – Sieroczyn, działka nr (wpisać nr działki)” w Starostwie Powiatowym w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1, Sekretariat - pokój nr 207 (I piętro):
a) pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;
b) pisemną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu (Ofertę należy dołączyć do „Zgłoszenia uczestnictwa i wzięcia udziału w przetargu” w odrębnej, zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości”).
c) kopię dowodu wniesienia wadium.
3. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona przez Komisję przetargową w siedzibie urzędu dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
4. Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 roku w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Człuchowie w Banku Spółdzielczym w Człuchowie numer 88 9326 0006 0012 1675 2000 0250 lub w kasie Starostwa Powiatowego i okazać się dowodem wpłaty w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się niezwłocznie po przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia jego zakończenia. Wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni niebyłym, w odniesieniu do osoby, która nie stanęła do aktu notarialnego.
5. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku o wyznaczonej godzinie w sali posiedzeń nr 207/2 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Człuchowie przy ul. Wojska Polskiego 1.
6. Zarząd Powiatu Człuchowskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia przetargu.
7. Warunki przetargu określa „Regulamin i warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Powiatu Człuchowskiego” stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
8. Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1 pokój nr 303 oraz nr 304.
9. Pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości odbył się dnia 11 października 2016 roku, zakończył się wynikiem negatywnym.
9. Nieruchomości są wolne obciążeń. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
10. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Człuchowie – www.starostwo.czluchow.org.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w zakładce „Ogłoszenia”: http://bip.powiatczluchowski.org.pl/

Załącznik:
1. „Regulamin i warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Powiatu Człuchowskiego”.: http://www.monitorurzedowy.pl/__files/parent1636/przetarg-sieroczyn-regulamin.pdfKontakt:
Starostwo Powiatowe w Człuchowie
tel: 59 834 25 95
starostwo@czluchow.org.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe