Działka 400 m2 w MRĄGOWO

 • Cena: 61 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 0,15 PLN (~0,04 USD, ~0,04 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 400
 • Lokalizacja: mrągowski , warmińsko-mazurskie
 • Data dodania: 20.03.2017
 • Data wygaśnięcia: 19.05.2017

Opis dodatkowy:

Mrągowo, dnia 20.03.2017r.
RBK.6845.15.2017
WÓJT GMINY MRĄGOWO

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 432/33 położonej w obrębie Probark, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00019252/8.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo (Uchwała Nr XXIX/295/13 Rady Gminy Mrągowo z dnia 05 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo) wyżej wymieniona działka znajduje się w strefie III „Aktywizacji gospodarczej” obejmującej tereny nie objęte prawnymi terytorialnymi formami ochrony przyrody, w obszarze IIIB o funkcji obszaru: rolnictwo, usługi, produkcja, turystyka.

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy – 400 m2.
Sposób zagospodarowania części przeznaczonej do dzierżawy – na cele związane z prowadzeniem działalności usługowej w zakresie gastronomii.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 63,28 zł netto (słownie: sześćdziesiąt trzy złote 28/100), do czynszu doliczony zostanie podatek VAT 23%.
Umowa zawarta zostanie na okres do 3 lat od dnia podpisania umowy.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne ani sądowe.
Działka oznaczona jest jako las w ewidencji gruntów i budynków.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2017 r. włącznie. Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 12,66 zł (słownie: dwanaście złotych 66/100), kwotę należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Oddział Mrągowo nr 291160220200000000619366140.
Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21.04.2017 r. w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali nr 1, od godziny 10.30
Czynsz dzierżawny uzyskany w przetargu będzie płatny z góry do 15 każdego miesiąca kalendarzowego do kasy Urzędu Gminy bądź na konto wydzierżawiającego Bank Millennium S.A. w Mrągowie nr 57116022020000000061936121.
Do czynszu będzie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r. Nr 177, poz. 1054 j.t. ze zmianami).
Stawka czynszu ulega podwyższeniu, co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za rok ubiegły ustalony wg wskaźnika za I-III kwartały roku bieżącego w stosunku do wskaźnika I-III kwartału roku ubiegłego podany na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszony w Monitorze Polskim.
Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Wszelkie informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mrągowie pok. nr 9 tel. 7412924 wew. 204.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, tablicy sołectwa oraz w prasie i na stronie internetowej bip.gminamragowo.net od 20.03.2017 r. do 19.04.2017 r.Kontakt:
Urząd Gminy Mrągowo
tel: 89 741-29-24 wew 207
poczta@gminamragowo.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe