Działka 4400 m2 w KNYSZYN

 • Cena: 16 239 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 3,69 PLN (~0,95 USD, ~0,88 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 4 400
 • Lokalizacja: moniecki , podlaskie
 • Data dodania: 13.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 12.06.2017

Opis dodatkowy:

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU
USTNYM O G R A N I C Z O N Y M
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN

znak: Gk. 6840.5.2015

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 i 40 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 65), art. 2a, art. 6, art. 7 ustawy z dn. 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 585) w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

Uzasadnienie wyboru formy przetargu. Przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. W przedmiotowym postępowaniu uczestnikami mogą być wyłącznie osoby spełniające warunki wskazane w ustawie z dn. 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016r. poz. 585), zgodnie z warunkami wskazanymi poniżej.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: do 30 maja 2017 roku (wzór formularza zgłoszenia uczestnictwa: na www.knyszyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej i na www.monitorurzedowy.pl jako załącznik do ogłoszenia oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie – pok. Nr 10). Miejsce złożenia zgłoszenia: Urząd Miejski w Knyszynie ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn, sekretariat urzędu (pokój nr 12). Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w przetargu. Wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa należy złożyć oświadczenia i dowody potwierdzające spełnianie warunków nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 ustawy z dn. 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016r. poz. 585): zgodnie z treścią formularza zgłoszenia uczestnictwa.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo – art. 6 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych (ustalonej w trybie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy), zgodnie z art. 2a ww. ustawy.
I. Oznaczenie, opis nieruchomości:
1)
oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
NR GEODEZYJNY 24 O POWIERZCHNI 0,26 HA
NR GEODEZYJNY 25 O POWIERZCHNI 0,18 HA
OBRĘB: NOWINY ZDROJE, GM. KNYSZYN
2)
opis nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Obie działki są wolne (niezabudowane), położone w odległości około 0,5 km od zwartej zabudowy wsi Nowiny Zdroje. Istnieje możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną, telefoniczną i wodociągową. Obie działki mają regularne kształty czworoboków zbliżonych do prostokątów z tym, że działka nr 25 na całej ponad 70 m długości graniczy z zabudową kolonijną i ma szerokość około 23 m. Działka nr 24 ma szerokość ponad 30 m przy drodze dojazdowej i około 40 m od zaplecza. Na niewielkiej części powierzchni obu działek występują nierówności i zagłębienia (doły) o głębokości około 2 m i więcej po powierzchniowej eksploatacji piasku. Wzdłuż granicy od zaplecza występuje pojedyncze zadrzewienie: na działce nr 25 około 20 szt. sosny i sporadycznie brzozy i na działce nr 24 około 30 szt. sosny. W narożu działki nr 24 przy drodze umiejscowiona jest słupowa stacja trafo, a na działce nr 25 słup żelbetowy linii elektrycznej, od której przez obszar działki (po przekątnej) biegnie napowietrzna linia elektryczna NN (niskiego napięcia) doprowadzająca sieć elektryczną do zabudowy kolonijnej. Działki położone są w otoczeniu kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej. Wskazana jest częściowa rekultywacja techniczna działek z uwagi na istniejące nieużytki (doły). Opis działek wg ewidencji gruntów: użytki kopalne (działka nr 24), pastwiska trwałe Ps kl. VI, grunty zadrzewione i zakrzewione Lz-R kl. VI, nieużytki (działka nr 25).

3)
termin zagospodarowania nieruchomości: nie jest wymagany.
4)
cena wywoławcza nieruchomości: 16.800,00 zł (słownie szesnaście tysięcy osiemset złotych), w tym:
działka nr geodezyjny 24:
10.260,00 zł (w tym wartość drewna opałowego 1.575 zł)
działka nr geodezyjny nr 25:
6.540,00 zł (w tym wartość drewna opałowego 1.012 zł)
5)
wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z dnia 31.12.2003r.

II. Obciążenia nieruchomości: brak.

III. Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości: brak.

IV. Termin i miejsce przetargu: 5 CZERWCA 2017 r. godz. 08:30, Urząd Miejski w Knyszynie ul. Rynek 39 (sala konferencyjna, nr 8)

V. Wadium:
Wysokość wadium: 900,00 zł słownie dziewięćset złotych
Forma: w pieniądzu. Termin i miejsce jego wniesienia: do dnia 30 MAJA 2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Knyszynie 53 8076 0001 0000 1209 2000 0030 PBS Knyszyn. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.

VI. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

VII. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: przepadek wadium na rzecz Gminy Knyszyn.
Organizator przetargu zastrzega możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, podając przyczyny do publicznej wiadomości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zgłoszenie uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami oraz wpłata wadium.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub kopii pełnomocnictwa notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem upoważniającego do reprezentacji.
W przypadku nabycia nieruchomości do małżeńskiego majątku wspólnego, wymagane jest uczestnictwo obojga małżonków (w przypadku uczestnictwa jednego małżonka, wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody współmałżonka wraz z notarialnie poświadczonym podpisem).
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016r. poz. 1061).
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej – nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca pokryje koszty sporządzenia umowy notarialnej, koszty sądowe i dokumentacji techniczno-prawnej oraz ewentualne koszty związane z wytyczeniem granic nieruchomości.
Terminy poprzednich przetargów: I Przetarg ustny ograniczony z dnia 11 sierpnia 2016 r. (termin licytacji wyznaczono na dzień 16 września 2016 r.), II Przetarg ustny ograniczony z dnia 20 października 2016 r. (termin licytacji wyznaczono na dzień 29 listopada 2016 r.), oba przetarg zakończone wynikiem negatywnym (brak uczestników).
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia: tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie ul. Rynek 39, strona internetowa www.knyszyn.pl (zakładka przetargi), Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl (zakładka zamówienia i przetargi), strona internetowa www.monitorurzedowy.pl.
Informacji udziela Referat Infrastruktury i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Knyszynie ul. Rynek 39 – pok. nr 10, tel.: 85 727 99 83, e-mail: nieruchomosci@knyszyn.pl /sekretariat tel.: 85 727 99 71/. Godziny pracy urzędu: pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Chowański
Zastępca Burmistrza
Zał.: formularze oświadczeń (zał. nr 1-3), formularz zgłoszenia (zał. nr 4)
ZAŁĄCZNIK NR 1: http://www.monitorurzedowy.pl/__files/parent1664/wz-lr-1.odt
ZAŁĄCZNIK NR 1 A: http://www.monitorurzedowy.pl/__files/parent1664/wz-lr-1a.odt
ZAŁĄCZNIK NR 2: http://www.monitorurzedowy.pl/__files/parent1664/wz-r-2.odt
ZAŁĄCZNIK NR 3: http://www.monitorurzedowy.pl/__files/parent1664/wz-lr-3.odt
ZAŁĄCZNIK NR 4: http://www.monitorurzedowy.pl/__files/parent1664/formularz-wniosku.doc

Knyszyn, 13 kwietnia 2017 r.Kontakt:
Urząd Miasta Knyszyn
tel: 85 7279971
um@knyszyn.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe