Działka 3911 m2 w SZCZECIN

 • Cena: 616 985 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 157,76 PLN (~40,77 USD, ~37,41 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 3 911
 • Lokalizacja: Szczecin , zachodniopomorskie
 • Data dodania: 20.04.2017
 • Data ostatniej edycji: 27.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 19.06.2017

Opis dodatkowy:

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność
Gminy Miasto Szczecin

(Tabela w zdjęciu)

PIERWSZY PRZETARG ODBYŁ SIĘ W DNIU 25.01.2017 r.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.06.2017 r., O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro, prawe skrzydło).
Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto.
Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.
Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku towarów i usług.
Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - a k t u a l n e g o odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed data przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Miasto Szczecin – Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 13.06.2017 r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:
1. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna” uchwalonym Uchwałą Nr XIII/293/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21.11.2011 r., i leży w terenie elementarnym o symbolu D.D.4019.U,P, KSP o przeznaczeniu: zabudowa usługowo – produkcyjna oraz składy i magazyny z dopuszczeniem wprowadzenia mieszkania funkcyjnego, w terenie elementarnym dopuszcza się lokalizację jednej stacji paliw płynnych i gazu płynnego z obiektami usług towarzyszących. Poza usługami towarzyszącymi stacji paliw dopuszcza się usługi jedynie w zakresie: działalność socjalna i administracyjna związana z organizacja produkcji, handel w lokalach o pow. sprzedaży do 2000m², rzemiosło, obsługa firm i klientów, logistyka i obsługa pojazdów, przetwórstwo spożywcze, gastronomia, kultura i rozrywka, wystawiennictwo. Dopuszczalny zakres usług towarzyszących stacji paliw: handel detaliczny w obiektach o pow. sprzedaży do 400m², gastronomia, obsługa pojazdów
2. Ustalenia planu „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna” dopuszczają do czasu realizacji inwestycji drogowej obsługę komunikacyjną terenu inwestycyjnego z ul. Lubczyńskiej poprzez zjazd, wjazd i wyjazd z nieruchomości usytuowany na działkach gruntu nr nr: 1/6, 2/6, 2/8 z obr. 4706 wraz z budową oddzielnego pasa lewoskrętu. W celu budowy zjazdu nabywca uzyska zezwolenie zarządcy drogi. W sytuacji zrealizowania inwestycji drogowej nabywca zobowiązany będzie wystąpić z wnioskiem o wydanie nowych warunków w zakresie skomunikowania nieruchomości.
3. Nabywca nieruchomości gruntowej zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz Gminy Miasto Szczecin nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu celem zapewnienia komunalnej działce gruntu nr 1/10 z obrębu ewidencyjnego 4706 dostępu do drogi publicznej.
4. Przez teren działki przebiegają dwa czynne kolektory tłoczne Ø 280 eksploatowane przez ZWiK Sp. z o. o. oraz usytuowana jest komora tłoczna. Aktem notarialnym Rep. A Nr 2505/2015 z dnia 15.12.2015 r. na rzecz ZWiK Sp. z o.o. została ustanowiona służebność przesyłu (uregulowana w dziale III księgi wieczystej Nr SZ1S/00224021/1)
5. Na terenie nieruchomości ułożony jest czynny gazociąg DN 150 stal (o długości ok. 50m) Aktem notarialnym Rep. A Nr 2199/2015 z dnia 28.10.15 r. na rzecz PSG Sp. z o. o. została ustanowiona służebność przesyłu (uregulowana w dziale III księgi wieczystej Nr SZ1S/00224021/1)
6. Przez teren działki przebiega sieć telekomunikacyjna niebędąca własnością Orange S.A. Gmina Miasto Szczecin nie posiada informacji czyją stanowi ona własność.
7. Nabywca nieruchomości gruntowej:
1) zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich remontów, modernizacji, wymiany i konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci,
2) niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
3) przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich ewentualnych bezumownych użytkowników
4) realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
8. Teren nieruchomości porasta roślinność ruderalna i zieleń wysoka, którą stanowią zadrzewienia śródpolne. Drzewostan ten złożony jest głównie z morw białych i topól osik, z niewielką domieszką krzewów takich jak bez czarny itp. Zieleń jest w różnym stanie biologicznym i wieku. W przypadku ewidentnej kolizji z przyszłym zagospodarowaniem nieruchomości, możliwe będzie usunięcie drzew i krzewów o ile plan ogólny zagospodarowania przestrzennego nie stanowi inaczej. Koszty związane z wycinką ponosi inwestor.
9. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.
10. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości gruntowej.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą
nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.
Dodatkowych informacji udziela Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami –
Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych
Urzędu Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, pok. 242, tel. 91-42-45-768,
www.bip.um.szczecin.pl
www.szczecin.pl
miastooferuje.szczecin.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku
zaistnienia uzasadnionych powodów.Kontakt:
Urząd Miasta Szczecin - Karpik Marzena
tel: 91 42 45 768
mkarpik@um.szczecin.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe