Działka 1005 m2 w SIECHNICE

 • Cena: 136 845 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 136,16 PLN (~35,19 USD, ~32,29 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 1 005
 • Lokalizacja: wrocławski , dolnośląskie
 • Data dodania: 21.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 20.06.2017

Opis dodatkowy:

BURMISTRZ SIECHNIC

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147), na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XVIII/134/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 05 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasoby komunalne Gminy Święta Katarzyna, Zarządzenia Nr 15/2013 Burmistrza Siechnic z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Prawocin, gmina Siechnice

Ogłasza na dzień 02 czerwca 2017 r. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

(Tabela w zdjeciu)

1. Przetargi odbędą się dnia 02 czerwca 2017 r. w Sali sesyjnej na III piętrze Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.
2. Terminy przeprowadzonych nieskutecznych przetargów: I przetarg odbył się w dniu 13.01.2017 r, II przetarg odbył się w dniu 07.04.2017 r.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 29 maja 2017 r. na konto Gminy Siechnice ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice nr 78 9584 1092 2010 1000 0101 0008 (data wpływu kwoty na konto Gminy jest datą uznania wpłaty wadium). Na dowodzie wpłaty wadium za daną działkę należy podać jej numer ewidencyjny i miejscowość, w której działka jest położona.
4. Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
5. W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać ( w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu ) na wskazany numer konta.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
10. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie egzekucyjne, a do chwili obecnej nie były zawierane żadne umowy mające na celu jej zbycie, bądź obciążanie. Nieruchomości można oglądać w dni robocze w godz.9.00 - 14.00 (po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Siechnicach tel. 71/786 09 63 lub w dowolnym terminie bez obecności pracownika UM w Siechnicach).
11. Wylicytowana kwota zawiera 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016 , poz. 710 ze zm.).
12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
13. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm.).
14. Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
15. Informacje o nieruchomości można uzyskać w pok. Nr 211, 213 Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, tel. +48-71-786-09-27, 63 ,www.siechnice.gmina.pl

BURMISTRZ SIECHNIC
Siechnice, dnia 21.04.2017 r.Kontakt:
Urząd Miejski w Siechnicach
tel: +48 71-786-09-27, 63
biuro@umsiechnice.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe