Działka 13750 m2 w ŚREM

 • Cena: 2 243 360 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 163,15 PLN (~43,13 USD, ~38,61 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 13 750
 • Lokalizacja: śremski , wielkopolskie
 • Data dodania: 21.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 20.06.2017

Opis dodatkowy:

Urząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; mail: umiejski@srem.pl

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

B U R M I S T R Z Ś R E M U
O G Ł A S Z A

trzeci publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, położonej w Śremie przy ulicy Ks. Jana Kajetańczyka

numer geodezyjny 525/18 542
powierzchnia nieruchomości 1.3750 ha
numer KW PO1M/00024983/9 PO1M/00007661/1
cena /netto/ wywoławcza 2.348.000,00 zł
wadium 250.000,00 zł

1. Przedmiotową nieruchomość obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwała Nr 227/XXVI/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru tzw. bramy miasta –– na podstawie którego jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługową z zielenią izolacyjną (oznaczenie symbolem 1U/ZI).
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy usługowej (oznaczenie symbolem A3_U1).
Nieruchomość opisana w wyżej wymienionych księgach wieczystych obciążona jest prawem służebności, które nie dotyczy bezpośrednio zbywanych działek.
2. Warunki sprzedaży:

Nabywca poniesie wszelkie koszty zawarcia umowy;
Koszty okazania granic lub wznowienia punktów granicznych obciążają nabywcę;
Nabywca zobowiązany będzie, w myśl art. 62 ustawy o gospodarce nieruchomościami, do rozpoczęcia zabudowy w terminie do 12 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości oraz do zakończenia zabudowy w terminie 36 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku nabywca wpłaci na rzecz gminy karę w wysokości 250 000,00 zł, która poddana zostanie egzekucji z aktu notarialnego w oparciu o art.777§1 pkt 5 Kpc. Wystąpienie o nadanie aktowi klauzuli wykonalności będzie mogło nastąpić do dwunastu miesięcy licząc od pierwszego dnia po upływie terminu do zakończenia zabudowy.;
3. Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1, pokój nr 24, II piętro.
Wcześniejsze przetargi odbyły się: pierwszy w dniu 11 stycznia 2017 r., drugi w dniu 14 kwietnia 2017 r., które zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników.
4.Warunki przetargu:
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium /250.000,00 zł/ pod tytułem: „przetarg – ul. Ks. Jana Kajetańczyka” na rachunek Urzędu Miejskiego w Śremie prowadzony przez SBL Śrem nr: 95 9084 0003 2102 0013 0521 0008 w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r.;
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające zdolność do reprezentacji innych osób, (pełnomocnictwo);
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy;
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe;
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium na rzecz Gminy;
Do ceny sprzedaży ustalonej w licytacji zostanie doliczony 23% podatek VAT.
5. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Śremie, na stronie internetowej: www.srem.pl (BIP) oraz w prasie elektronicznej: www.monitorurzedowy.pl.
6. Dodatkowych informacji na temat trybu, zasad i warunków przetargu udzielają pracownicy Zespołu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Śremie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 61 28 47 134. Szczegółowych informacji na temat możliwości inwestycyjnych na działce objętej sprzedażą udzielają pracownicy Zespołu Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Śremie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 61 28 47 131.Kontakt:
Urząd Miasta Śrem (Marcin Sawicki)
tel: 61 28 47 131
umiejski@srem.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe