Działka 930 m2 w KRAKÓW

 • Cena: 194 254 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 208,88 PLN (~53,98 USD, ~49,53 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 930
 • Lokalizacja: Kraków , małopolskie
 • Data dodania: 21.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 20.06.2017

Opis dodatkowy:

EDF Polska S.A. ogłasza sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego.

Przedmiot sprzedaży
Prawo własności gruntu działek ewidencyjnych o nr 71/6 (pow. 64m2) i nr 71/7 (pow. 866m2) w obr. 58 Kraków – Nowa Huta stanowiących nieruchomość gruntową dla której założona jest księga wieczysta o nr KR1P/00142938/6 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza.

Działki położone są w Krakowie Łęgu, bezpośrednio przy ul. Podbipięty. Działki są niezabudowane, porośnięte zielenią nieurządzoną niską, razem tworzą całość gospodarczą o kształcie zbliżonym do trójkąta, o przeciwprostokątnej długości 73m wzdłuż ul. Podbipięty. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny mieszkaniowe. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ul. Podbipięty urządzonym wjazdem. Komunikacja zbiorowa autobusowa w odległości ok. 200 m. Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do sieci uzbrojenia technicznego, które zlokalizowane są w ciągu ul. Wołodyjowskiego lub ul. Grąby (kanalizacja, woda, prąd i gaz).

Przeznaczenie nieruchomości
Przedmiotowe działki położone są na terenie dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 154 ust. 2 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami w przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Na podstawie zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa uchwalonego dnia 16 kwietnia 2003 r. Uchwałą Nr XII/87/03 , zmienioną uchwałą Nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r. zmieniona uchwałą Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r. ustalono, iż obszar na którym położone są przedmiotowe działki oznaczony jest symbolem:
ZR – teren zieleni nieurządzonej.
UWAGA: Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr LII/962/16 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II" obejmującego swym zasięgiem teren przedmiotowych działek.

Obciążenia nieruchomości
Nieruchomość wolna jest od obciążeń innych aniżeli wymienionych w dziale III KW Nr KR1P/00142938/6.
Uwaga:
W księdze wieczystej nie ujawniono podziału działki nr 71/3, na działki nr 71/6 i 71/7, który nastąpił na podstawie decyzji podziałowej nr G.II.8431/Pp/46-4/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. Decyzja stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji.
W księdze wieczystej nie zostało również ujawnione następstwo prawne EDF Polska S.A. po Elektrociepłowni „KRAKÓW” S.A., które to wynika z wpisów widocznych w pełnych odpisach z KRS nr 59146 i nr 13479.

Informacja o przetargu
Siedziba i adres Zbywcy:
EDF Polska S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Nr KRS: 0000013479, NIP 642-00-00-642. Kapitał zakładowy w całości opłacony 707.757.620 zł.

Miejsce składania ofert:
- osobiście na portierni EDF Polska S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie (31-587), ul. Ciepłownicza 1, lub pisemnie na ten sam adres.

Termin składania ofert:
- 26.05.2017 do godziny 15:00.

Termin i miejsce otwarcia ofert:
- 30.05.2017 o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej (D 17) Budynku D – EDF Polska S.A. Oddział nr 1 w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 1.

Cena wywoławcza:
- 200 000,00 zł netto (słownie złotych: dwieście tysięcy).

Informacja o podatku VAT:
- do ceny sprzedaży nieruchomości doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia, sprzedaż korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Informacja na temat wadium.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 20 000,00 zł [słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100] na rachunek bankowy:
ING BANK ŚLĄSKI S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
Nr rachunku PL: 73 1050 0086 1000 0090 3005 4325.
Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto.
Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli nabywca, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Termin wniesienia wadium – 26.05.2017

Kryteria oceny ofert:
- cena.

Wymagane dokumenty:
Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie opatrzonej adnotacją „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości przy ul. Podbipięty – nie otwierać” i muszą zawierać:
a) firmę lub imię i nazwisko oraz adres oferenta,
b) datę sporządzenia oferty,
b) oświadczenia o:
zobowiązaniu do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, w tym opłat notarialnych i sądowych, stosownych podatków oraz kosztów pracy tłumacza przysięgłego (w przypadku podmiotu nieposługującego się językiem polskim),
zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w materiałach przetargowych oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,
wyłączeniu odpowiedzialności Zbywcy w zakresie wszelkich roszczeń bez względu na ich podstawę prawną, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub związanych z odpowiedzialnością za nienależyte wykonanie umowy, które to roszczenia mogłyby wynikać z potencjalnego zanieczyszczenia nieruchomości, w szczególności zanieczyszczenia mogącego stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska, jak również hałasu, zapylenia, wzmożonego ruchu drogowego, podwyższonej wilgotności, gołoledzi i podobnych.
d) oferowaną cenę wywoławczą,
e) dowód wniesienia wadium,
f) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
g) odpis z właściwego rejestru (KRS) oraz inne dokumenty, w tym pełnomocnictwo, jeżeli z wyżej wymienionych odpisów nie wynika umocowanie do podpisania oferty.
Termin zawarcia umowy z nabywcą i wydania nieruchomości:
- podpisanie umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu przez Zbywcę zgody uprawnionego Organu Korporacyjnego Spółki.

Termin i zasady okazania nieruchomości:
- okazanie nieruchomości nastąpi po uprzednim umówieniu terminu.

Dodatkowe zastrzeżenia:
a) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
b) W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie dodatkowego przetargu. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
c) Nabywca zobowiązany jest do:
- zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zbywcę;
- poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, opłat sądowych oraz podatków związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;
- zapłaty ceny zaoferowanej w przetargu, powiększonej o podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca który najpóźniej w chwili zawarcia umowy notarialnej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty oraz złożone wadium;
d) Oferent ma obowiązek zapoznania się z treścią dokumentacji przetargowej i regulaminem przetargu.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących Nieruchomości oraz o warunkach przetargu jest:
Marcin Gzyl, tel. +48 12 620 9528, +48 691 964 909, adres e-mail: marcin.gzyl@edf.pl


Dodatkowo z pełną treścią dokumentacji dotyczącej Nieruchomości można się zapoznać na stronie internetowej EDF Polska S.A.:
https://edf.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/40689
oraz w siedzibie krakowskiego oddziału EDF Polska S.A. przy ul. Ciepłowniczej 1.Kontakt:
EDF Polska S.A.
tel: +48 12 620 9528
marcin.gzyl@edf.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe