Działka 651 m2 w OBORNIKI

 • Cena: 102 618 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 157,63 PLN (~40,74 USD, ~37,38 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 651
 • Lokalizacja: obornicki , wielkopolskie
 • Data dodania: 21.04.2017
 • Data wygaśnięcia: 20.06.2017

Opis dodatkowy:

Ogłoszenie o przetargu
Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r., poz.1490 j.t.).
Burmistrz Obornik
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na własność

(Tabela w zdjęciu)

Bliższych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Obornikach pokój 201 oraz pod nr tel.(0-61) 65-59-137.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2017r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Obornikach (sala sesyjna ).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, na przedmiotową nieruchomość w wysokości 20% ceny wywoławczej, które należy wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach PKO BP S.A. O/ Oborniki 63 1020 4128 0000 1002 0006 9955 w terminie do 17 maja 2017r.
Za datę wniesienia wadium, uznaje się datę wpywu wymaganej kwoty na wskazany rachunek.
Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów do jej reprezentowania.Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalniość gospodraczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalnośći gospodarczej.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego).Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadnia zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamkniecia przetargu.
Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Wszelkie koszty notarialne, sądowe i podatkowe pokrywa strona kupująca.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawieliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej oraz zamieszczone na stronie internetowej Urządu Miejskiego w Obornikach oraz na stronie www.bip.oborniki.pl
Burmistrz Obornik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, informując o tym w prasie lokalnej.
Poprzednie przetargi na wskazane działki odbyły się w dniach:25.11.2013r., 26.03.2014r.,16.06.2014r.,15.12.2016r. i 27.01.2017r.
Oborniki, dnia 21 kwietnia 2017r.Kontakt:
Urząd Miejski w Obornikach
tel: 061 655 91 00
um@oborniki.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe