Działka 11106 m2 w GRUDZIĄDZ

 • Cena: 1 195 106 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 107,61 PLN (~28,58 USD, ~25,55 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 11 106
 • Lokalizacja: Grudziądz , kujawsko-pomorskie
 • Data dodania: 18.05.2017
 • Data wygaśnięcia: 17.07.2017

Opis dodatkowy:

PREZYDENT GRUDZIĄDZA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości,
stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz:

(Tabela w zdjeciu)

Uwagi:

1. Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chełmińską, a ul. Parkową, wzdłuż przebiegu projektowanej Trasy Średnicowej; obszaru zawartego miedzy ul. Konarskiego, Kasprowicza i linią kolejową Grudziądz-Toruń określonego jako KS START – „B” (Uchwała Nr XLIV/147/02 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 września 2002 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 124, poz. 2491 z dnia 05.11.2002 r.) wg którego ustala się przeznaczenie terenu B3 US pod funkcje usług sportu i rekreacji. Funkcja szczegółowa: obiekty sportowe sportu kwalifikowanego oraz ogólnodostępnego oraz kompleks gastronomiczno-rozrywkowo-rekreacyjny.

2. Dostępność komunikacyjna wyłącznie z ul. Antoniego Czortka.

3. Istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej oraz elektroenergetycznej.

4. Nieruchomość została obciążona na rzecz OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu prawem służebności przesyłu polegającym na prawie istnienia na działkach nr 10/5, 11/12 i 11/15 w obr. 114 sieci ciepłowniczej będącej własnością OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu oraz prawie korzystania z części nieruchomości w postaci pasów gruntu o szerokości ok. 4 m każdy, biegnących wzdłuż sieci ciepłowniczej, po obu jej stronach, w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren nieruchomości odpowiednim sprzętem przez pracowników OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu i przez wszystkie podmioty i osoby, które wykonują czynności w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością, a po zakończeniu realizacji robót przy przedmiotowych urządzeniach OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu zobowiązana jest do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego i naprawienia powstałych szkód w związku z wykonywaniem uprawnień oraz do usunięcia sieci w przypadku wygaśnięcia służebności przesyłu.

5. Na ewentualną wycinkę drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będzie wymagane uzyskanie zezwoleń oraz może wystąpić naliczenie opłat z tego tytułu.

6. Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). W przypadku nie wykonania obowiązku zabudowy nieruchomości w wyżej określonych terminach, gmina - miasto Grudziądz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, które zostanie wpisane do ksiąg wieczystych jako obciążenie nieruchomości.


Przetarg na powyższą nieruchomość odbędzie się w dniu 24 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 17 lipca 2017 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Wydział Finansowy – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Na dowodzie wniesienia wadium należy wskazać oznaczenie geodezyjne nieruchomości, której ono dotyczy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
dowód wpłaty wadium,
w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, umowę spółki,
w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynność związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r., poz.1061 z późn. zm.).

Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „sprzedaż nieruchomości”.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274.Kontakt:
Urząd Miasta Grudziądz
tel: (56) 45-10-275
bip@um.grudziadz.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe