Działka 18 m2 w RYN

 • Cena: 3 812 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 211,80 PLN (~56,43 USD, ~50,45 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 18
 • Lokalizacja: giżycki , warmińsko-mazurskie
 • Data dodania: 18.05.2017
 • Data wygaśnięcia: 17.07.2017

Opis dodatkowy:

Ryn, dnia 2017-05-18


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G A C H


Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust. 2, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2016.2147/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/


BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN


ogłasza publiczne IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. M. Kopernika w Rynie, oznaczonej nr 90/13 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.

Cena wywoławcza wynosi 3.840,-zł /netto/, wadium 390,-zł,minimalne postąpienie 40,-zł.


2. działki niezabudowanej, położonej przy ul. M. Kopernika w Rynie, oznaczonej nr 90/14 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.

Cena wywoławcza wynosi 3.840,-zł /netto/, wadium 390,-zł,minimalne postąpienie 40,-zł.


3. działki niezabudowanej, położonej przy ul. M. Kopernika w Rynie, oznaczonej nr 90/15 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.

Cena wywoławcza wynosi 3.840,-zł /netto/, wadium 390,-zł,minimalne postąpienie 40,-zł.


4. działki niezabudowanej, położonej przy ul. M. Kopernika w Rynie, oznaczonej nr 90/16 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.

Cena wywoławcza wynosi 3.840,-zł /netto/, wadium 390,-zł,minimalne postąpienie 40,-zł.


Nieruchomości wymienione od pkt.1 do pkt.4 zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określone są jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem lokalizacji zespołów garaży /4.MW/.

Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.


IV przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.

I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 10.10.2016r., II przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 19.12.2016r., III przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 27.03.2017r.

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 22 czerwca 2017 roku włącznie na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn odrębnie na każdą działkę, z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 22 czerwca 2017r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.

3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

4) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.

6) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.

7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.

10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34 tel. 87 429-39-64.



Burmistrz

inż. Józef Karpiński



Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
tel: /87/ 429-39-64
miastoryn@miastoryn.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe