Działka 19089 m2 w SŁUPNO

 • Cena: 1 179 121 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 61,77 PLN (~16,46 USD, ~14,71 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 19 089
 • Lokalizacja: płocki , mazowieckie
 • Data dodania: 19.05.2017
 • Data wygaśnięcia: 18.07.2017

Opis dodatkowy:

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PISEMNYM
NIEOGRANICZONYM


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 )

Wójt Gminy Słupno
ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na łączne oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Słupnie przy ulicy Warszawskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Słupno jako działki nr 97/1 o pow. 0,9344ha i 98/1 o pow. 0,9745ha o łącznej powierzchni 1,9089ha stanowiących własność Gminy Słupno z przeznaczeniem prowadzenia działalności/usług.


Przedmiot drugiego przetargu (opis nieruchomości):

1. Działka 97/1 – o pow. 0,9344ha o kształcie wydłużonego trapezu, krótszym bokiem przylega bezpośrednio do ulicy Warszawskiej przy trasie Płock – Warszawa. Działka położona jest na południowym stoku o łagodnym nachyleniu w części północnej zakrzaczona.

2. Działka 98/1 – o pow. 0,9745ha sąsiadująca od strony zachodniej z działką 97/1, o kształcie wydłużonego trapezu przylegająca bezpośrednio do drogi o nawierzchni asfaltowej Płock – Bodzanów.


Działki są uzbrojone w wodociąg, w niedalekiej odległości znajduje się energia elektryczna. Przez działki przechodzi napowietrzna linia energetyczna zaś przy ich południowych granicach przebiega droga dojazdowa do działki sąsiedniej nr 96/1.


Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW: PL1P/00090555/7– dz. 97/1 , PL1P/00071802/5 –dz. 98/1


Nieruchomości stanowiące przedmiot drugiego przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

W akcie notarialnym oddania w użytkowanie wieczyste nabywca winien złożyć oświadczenie o ustanowieniu nieodpłatnej służebności drogi koniecznej do działki sąsiedniej 96/1 .


Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno, uchwalonym przez Radę Gminy Słupno uchwałą nr 262/XXXIII/06 z 17 marca 2006r ( Dz. U. Woj. Maz. Nr 122 z 25.06.2006r. poz. 4009) nieruchomości położone są na terenie oznaczonych symbolem U - funkcja podstawowa - zabudowy usługowa, plan dopuszcza lokalizację obiektów użyteczności publicznej. Realizacja obiektów użyteczności publicznej na terenach usługowych oprócz ustaleń obowiązujących dla danego terenu winna spełniać następujące wymagania:

-zagospodarowanie działki winno uwzględniać kompleksowe rozwiązania funkcjonalno – techniczne,
-funkcja i lokalizacje obiektu użyteczności publicznej winny być podkreślone wzorowymi rozwiązaniami architektonicznymi wyróżniającymi przestrzeń publiczną,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje na tym terenie strefę krajobrazu kulturowego oraz stanowiska archeologiczne.

Na całym obszarze objętym planem obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich działań mogących powodować:
-przekroczenie wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz poziomów hałasu,
-degradację gleb i zieleni,
-wprowadzenie nieoczyszczonych ścieków do wód,
-zwiększenie uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Plan ustala obowiązek:
- zachowanie walorów krajobrazowych,
- zagospodarowanie zielenią terenów produkcyjnych, składowych i inżynierii miejskiej dla poprawy warunków akustycznych, klimatycznych i estetycznych,
- zaopatrzenie w ciepło z preferowaniem ekologicznych czynników grzewczych,
- zachowanie cieków, rowów melioracyjnych i systemów drenarskich,
- z dopuszczeniem przebudowy w uzgodnieniu z właściwymi instytucjami,
- ochrona istniejącej struktury ekologicznej obszaru gminy.

Nieruchomości stanowiące przedmiot drugiego przetargu są przeznaczone do wspólnego zagospodarowania.


Termin zagospodarowania nieruchomości :
- rozpoczęcie budowy w ciągu 1 roku od daty podpisania aktu notarialnego,
- zakończenie budowy najpóźniej w terminie 3 lat od zawarcia aktu notarialnego

Cena wywoławcza łączna dla dwóch działek wynosi – 1 191 274,00 zł (słownie: milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote) – netto


Cena osiągnięta w wyniku drugiego przetargu stanowić będzie cenę ustanowienia użytkowania wieczystego i będzie podstawą do obliczenia pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz podstawę naliczania opłat rocznych za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste. Pierwsza opłata z tytułu prawa użytkowania wieczystego wynosi 25 % ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w wyniku drugiego przetargu i płatna jest najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy notarialnej. Opłaty roczne za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wynoszą 3% ceny gruntu i płatne są do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

Do pierwszej opłaty oraz do opłat rocznych zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nie podlegają umorzeniu ani odroczeniu.


Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.03.2017r. Zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt nie wpłynięcia w ustalonym terminie ani jednej oferty.


Termin i miejsce jawnej części drugiego przetargu odbędzie się 20.07.2017r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Słupno w Sali obrad (parter)


Warunkiem przystąpienia do drugiego przetargu jest:
- wniesienie do dnia 14.07.2017r. (włącznie) wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. w wysokości 59 564,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100)
Wadium można wnosić:

a) w pieniądzu - na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Słupnie w BANKU BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: 12-2030-0045-1110-0000-0285-1010 (w tytule wpłaty należy wpisać: „ drugi przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste”. Za termin wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na ww. rachunek bankowy.

b) w obligacjach Skarbu Państwa, które należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy Słupno w godzinach pracy urzędu.Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika drugiego przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Wadium przepada na rzecz ogłaszającego drugi przetarg, jeżeli wystąpi którekolwiek ze wskazanych niżej przyczyn:

a) osoba wyłoniona w drugim przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. IX .1.;

b) osoba wyłoniona w drugim przetargu, nie wywiąże się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o drugim przetargu z obowiązku uiszczenia pierwszej opłaty za oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste ;

c) osoba wyłoniona w drugim przetargu jest cudzoziemcem, który nie otrzymał po złożeniu stosownego wniosku, zgody właściwego Ministerstwa na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem drugiego przetargu (w przypadkach kiedy zgoda taka jest wymagana).


Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu drugiego przetargu wynikiem negatywnym.


Warunkiem udziału w drugim przetargu jest:
- podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem, warunkami oraz przedmiotem drugiego przetargu.
- złożenie oferty z dowodem wpłaty wadium oraz stosownymi oświadczeniami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA – DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY - NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONYCH NUMERAMI 97/1 I 98/1 W SŁUPNIE” do dnia 17.07.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, pokój nr 13 - sekretariat

Informacje na temat drugiego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słupnie ul. Miszewska 8a – Gospodarka Nieruchomościami pokój nr 7a tel. 024 267 95 73 lub na stronie internetowej www.slupno.eu


Koszty umowy notarialnej, opłat wieczysto księgowych, podatków itp. ponosi nabywca.


Wójt Gminy Słupno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.Kontakt:
Urząd Gminy Słupno
tel: 024 267 95 73
ug@slupno.eu


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe