Działka 12700 m2 w WĘGORZYNO

 • Cena: 25 994 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 2,05 PLN (~0,54 USD, ~0,49 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 12 700
 • Lokalizacja: inne , zachodniopomorskie
 • Data dodania: 19.05.2017
 • Data wygaśnięcia: 18.07.2017

Opis dodatkowy:

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łobzie

Krzysztof Musiałowski

Kancelaria Komornicza w Łobzie

73-150 Łobez ul. Wybickiego 1

tel. 913973402 fax 913973585 e-mail: lobez@komornik.pl

http://www.lobez.komornik.org

Km 2044/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1L/00024151/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łobzie Krzysztof Musiałowski na podstawie art. 1013⁶kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 lipca 2017r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Łobzie mieszczącym się pod adresem: 73-150 Łobez, ul. Niepodległości 15 w sali nr 3 odbędzie się pierwsza licytacja:1. Udziału wynoszącego 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/5 o powierzchni 1,27 ha.

Nieruchomość położona jest pod adresem: 73-155 Węgorzyno, Wiewiecko,

dla której Sąd Rejonowy w Łobzie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1L/00024151/3.

Suma oszacowania udziału wynosi 34 735,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 26 051,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 473,50zł.2. Udziału wynoszącego 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/5 o powierzchni 1,27 ha.

Nieruchomość położona jest pod adresem: 73-155 Węgorzyno, Wiewiecko,

dla której Sąd Rejonowy w Łobzie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1L/00024151/3.

Suma oszacowania udziału wynosi 34 735,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 26 051,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 473,50zł.Rękojmię należy uiścić na konto komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Drawsku Pomorskim

84102028470000110200662759 (Przy wpłacie należy podać także sygnaturę: Km 2044/15).

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc w brzmieniu do dnia 07.09.2016r.).

Art. 872 kpc w brzmieniu do dnia 07.09.2016r. [Skutki nieuiszczenia ceny]

§ 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

§ 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.

§ 3. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.


Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w godzinach ustalonych z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 73-150 Łobez ul. Wybickiego 1 odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Komornik Sądowy

Krzysztof MusiałowskiKontakt:
Komornik Sądowy Krzysztof Musiałowski
tel: (91) 397 34 02
lobez@komornik.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe