Działka 35400 m2 w KROKOWA

 • Cena: 982 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 0,03 PLN (~0,01 USD, ~0,01 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 35 400
 • Lokalizacja: pucki , pomorskie
 • Data dodania: 19.06.2017
 • Data wygaśnięcia: 18.08.2017

Opis dodatkowy:

Zarządzenie

Nr ZPGN.668.VII.2016.MK

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 6 czerwca 2017 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Sławoszynie, stanowiących własność gminy Krokowa.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)


Wójt Gminy Krokowa

z a r z ą d z a , co następuje:


§ 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości stanowiące własność gminy Krokowa, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolne, wymienione w wykazie nr 1 - 4 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:


1/. działka nr 378/2 o pow. 3.54 ha, obręb Sławoszyno, KW nr GD2W/00033254/9,

2/. działka nr 378/3 o pow. 3.86 ha, obręb Sławoszyno, KW nr GD2W/00033254/9,

3/. działka nr 378/4 o pow. 17,50 ha, obręb Sławoszyno, KW nr GD2W/00033254/9,

4/. działka nr 379 o pow. 3.48 ha, obręb Sławoszyno, KW nr GD2W/00033254/9.


§ 2. Ustala wysokość rocznego czynszu dzierżawnego gruntu w wysokości:


1/. działka nr 378/2 o pow. 3.54 ha, obręb Sławoszyno – 990,00 zł.

2/. działka nr 378/3 o pow. 3.86 ha, obręb Sławoszyno - 460,00 zł.

3/. działka nr 378/4 o pow. 17,50 ha, obręb Sławoszyno – 5.700,00 zł.

4/. działka nr 379 o pow. 3.48 ha, obręb Sławoszyno – 1.200,00 zł.


Termin płatności czynszu dzierżawnego będzie płatny jednorazowo do 15 września każdego roku.


§ 3. Wysokość czynszu za lata następne może być aktualizowana stosownie do stawek czynszu ustalanych w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.

§ 4. Wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej w przypadku wpłynięcia jednej oferty, a w przypadku więcej wniosków - w drodze przetargu.

§ 5. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ZPGN.668.VII.2017.MK

Wójta Gminy Krokowa z dnia 06.06.2017r.

Wójt Gminy Krokowa

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.


Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: GD2W/00033254/9. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 378/2 położona w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa
Powierzchnia nieruchomości: dz. 378/2 – 3.54 ha (ŁVI-2.73 ha, Lz-0.09 ha, N-0.72 ha)
Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Sławoszyno, gm. Krokowa. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów: dz. 378/2 posiada użytek Ł, Lz, N.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 378/2 Sławoszyno brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne.
Termin zagospodarowania nieruchomości: Dzierżawa na okres do 3 lat.
Czynsz roczny: 990,00 zł. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych)
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: Czynsz dzierżawny naliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
Terminy wnoszenia opłat: Zgodnie z umową dzierżawy.
Zasady aktualizacji opłat: Aktualizacji opłat dokonuje się po wydaniu nowego Zarządzenia przez Wójta Gminy Krokowa ws. ustalenia stawek czynszu.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: Nieruchomość oznaczona numerem działki 378/2 została przeznaczona do dzierżawy na cele rolne, na okres do 3 lat.


Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214 lub tel. 58/675 41 24.


Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa od dnia 08.06.2017r. do dnia 30.06.2017r.Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ZPGN.668.VII.2017.MK

Wójta Gminy Krokowa z dnia 06.06.2017r.

Wójt Gminy Krokowa

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: GD2W/00033254/9. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 378/3 położona w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa
Powierzchnia nieruchomości: dz. 378/2 – 3.86 ha (ŁVI-1.32 ha, N-2.54 ha)
Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Sławoszyno, gm. Krokowa
Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów: dz. 378/3 posiada użytek Ł, N.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 378/2 Sławoszyno brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne.
Termin zagospodarowania nieruchomości: Dzierżawa na okres do 3 lat.
Czynsz roczny: 460,00 zł. (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych)
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: Czynsz dzierżawny naliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
Terminy wnoszenia opłat: Zgodnie z umową dzierżawy.
Zasady aktualizacji opłat: Aktualizacji opłat dokonuje się po wydaniu nowego Zarządzenia przez Wójta Gminy Krokowa ws. ustalenia stawek czynszu.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: Nieruchomość oznaczona numerem działki 378/3 została przeznaczona do dzierżawy na cele rolne, na okres do 3 lat.


Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214 lub tel. 58/675 41 24.


Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa od dnia 08.06.2017r. do dnia 30.06.2017r.Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr ZPGN.668.VII.2017.MK

Wójta Gminy Krokowa z dnia 06.06.2017r.

Wójt Gminy Krokowa

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.


Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: GD2W/00033254/9. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 378/4 położona w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa
Powierzchnia nieruchomości: dz. 378/4 – 17,50 ha (ŁVI-13.05 ha, Lz-3.24 ha, N-1.21 ha)
Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Sławoszyno, gm. Krokowa. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów: dz. 378/4 posiada użytek Ł, Lz, N.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 378/4 Sławoszyno brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne.
Termin zagospodarowania nieruchomości: Dzierżawa na okres do 3 lat.
Czynsz roczny: 5.700,00 zł. (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych)
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: Czynsz dzierżawny naliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
Terminy wnoszenia opłat: Zgodnie z umową dzierżawy
Zasady aktualizacji opłat: Aktualizacji opłat dokonuje się po wydaniu nowego Zarządzenia przez Wójta Gminy Krokowa ws. ustalenia stawek czynszu.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: Nieruchomość oznaczona numerem działki 378/4 została przeznaczona do dzierżawy na cele rolne, na okres do 3 lat.


Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214 lub tel. 58/675 41 24.


Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa od dnia 08.06.2017r. do dnia 30.06.2017r.Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr ZPGN.668.VII.2017.MK

Wójta Gminy Krokowa z dnia 06.06.2017r.

Wójt Gminy Krokowa

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.


Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: GD2W/00033254/9. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 379 położona w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa
Powierzchnia nieruchomości: dz. 379 – 3.48 ha (ŁVI-2.74 ha, Lz-0.74 ha)
Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Sławoszyno, gm. Krokowa. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów: dz. 379 posiada użytek Ł, Lz.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 379 Sławoszyno brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne.
Termin zagospodarowania nieruchomości: Dzierżawa na okres do 3 lat.
Czynsz roczny: 1.200,00 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: Czynsz dzierżawny naliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
Terminy wnoszenia opłat: Zgodnie z umową dzierżawy.
Zasady aktualizacji opłat: Aktualizacji opłat dokonuje się po wydaniu nowego Zarządzenia przez Wójta Gminy Krokowa ws. ustalenia stawek czynszu.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: Nieruchomość oznaczona numerem działki 379 została przeznaczona do dzierżawy na cele rolne, na okres do 3 lat.


Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214 lub tel. 58/675 41 24.Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa od dnia 08.06.2017r. do dnia 30.06.2017r.Kontakt:
Urząd Gminy Krokowa
tel: 058 675 41 00
urzad@krokowa.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe