Działka 34797 m2 w KROŚNICE

 • Cena: 128 939 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 3,71 PLN (~0,99 USD, ~0,88 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 34 797
 • Lokalizacja: milicki , dolnośląskie
 • Data dodania: 19.06.2017
 • Data ostatniej edycji: 20.06.2017
 • Data wygaśnięcia: 18.08.2017

Opis dodatkowy:

NA SPRZEDAŻ ATRAKCYJNY GRUNT ROLNY
z wyłączeniem zapisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie konieczności uzyskania zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na jego nabycie

Zarządca masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Rodzinnego Merta&Merta sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, nieruchomości gruntowej położonej w Czeszycach o numerze działki 34/1 o powierzchni 3,4797 ha dla której Sąd Rejonowy w Miliczu prowadzi księgę wieczystą nr WR1M/00024385/8,
za cenę nie niższą niż 130.000,00 zł brutto.


Informacje na temat sprzedaży można uzyskać w kancelarii zarządcy we Wrocławiu przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91, tel.: 609 14 68 34, 602 656 323, pm@mbkkancelaria.pl.

Oferty z dopiskiem "Sprzedaż – CZESZYCE" należy składać w kancelarii zarządcy sądowego do dnia 11.07.2017r. do godz. 12:00.

Oferta winna zawierać :
dokładne oznaczenie oferenta wraz z danymi teleadresowymi,
oferowaną cenę,
oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży,
oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez zarządcę umowy sprzedaży,
oświadczenie o nie wnoszeniu zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego nieruchomości będących przedmiotem oferty,
oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, w tym również należny podatek oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości,
potwierdzenie wpłacenia wadium, które ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w sytuacji, niestawienia się do umowy sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez zarządcę.

Wadium w terminie składania ofert powinno być zaksięgowane na rachunku bankowym wskazanym przez syndyka.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej o nr: BGŻ BNP PARIBAS nr 56 1600 1462 1834 5974 1000 0001.

Zarządca zastrzega dodatkową licytację ustną lub negocjacje z oferentami, w celu sprzedaży nieruchomości za jak najkorzystniejszą cenę, która może odbyć się między oferentami, których oferty cenowe są nie niższe niż 95% (słownie: dziewięćdziesiąt pięć) najwyższej zaoferowanej ceny.

Licytacja odbywa się w dniu sprzedaży lub w terminie do 14 dni po dniu sprzedaży, o czym oferenci zostaną powiadomieni przy ogłoszeniu wyników części pisemnej sprzedaży.

Zarządca zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

Zarządca informuje, iż stosownie do art. 2a ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, mając na uwadze fakt, że sprzedaż odbywa się w ramach postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego, potencjalny nabywca nieruchomości nie musi uzyskiwać na nabycie nieruchomości zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.Kontakt:
Przedsiębiorstwo Rodzinne Merta & Merta sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
tel: 609 14 68 34
pm@mbkkancelaria.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe