Działka 500 m2 w BISKUPIEC

 • Cena: 6 149 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 12,30 PLN (~3,28 USD, ~2,92 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 500
 • Lokalizacja: olsztyński , warmińsko-mazurskie
 • Data dodania: 19.06.2017
 • Data wygaśnięcia: 18.08.2017

Opis dodatkowy:

Burmistrz Biskupca

11-300 Biskupiec, ul.Aleja Niepodległości 2

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Biskupiec, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą nr OL1B/00025359/2, położonej w Węgoju (obręb 23 Węgój) gm.Biskupiec, oznaczonej jako działka nr 98/4 o powierzchni 0,0500 ha (oznaczenie wg użytku i klasy gruntu: Br-PsIV-0,0167 ha, PsIV-0,0275 ha, RIIIb-0,0058 ha).

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 24,43 m2 (budynek murowany, jednokondygnacyjny, kryty eternitem, stan techniczny słaby).

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, został określony jako druga kategoria rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Budynek jest obciążony umową najmu zawartą w dniu 12.07.2016 r. na czas oznaczony - na okres 12 miesięcy (umowa najmu pomieszczenia o powierzchni użytkowej 15,00 m2). Nieruchomość nie jest przedmiotem innych obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.Cena wywoławcza 6 200 zł

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej (przenoszącej własność nieruchomości). Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. Ewentualne wskazanie granic geodezyjnych nieruchomości gruntowej na zlecenie i koszt nabywcy. Ponadto, nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych użytkowników bezumownych.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2017 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala nr 20, I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 14 lipca 2017 roku, wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Biskupcu Nr 45 1020 3541 0000 5902 0260 8230 PKO Bank Polski S.A. wadium (w pieniądzu) w wysokości 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Biskupcu najpóźniej w dniu 14 lipca 2017 roku – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani przedstawić, na żądanie komisji przetargowej:

aktualny dokument potwierdzający tożsamość,
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna,
oryginał potwierdzenia wniesienia wadium.
Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo, z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży (w Zakładzie Nieruchomości Lokalowych Sp. z o.o. w Biskupcu).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu (pok.41, tel. 89 715 01 44).Kontakt:
Urząd Miasta Biskupiec
tel: 89 715 01 44
ratusz@biskupiec.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe