Działka 21015 m2 w SANDOMIERZ

 • Cena: 1 187 417 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 56,50 PLN (~15,67 USD, ~13,34 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 21 015
 • Lokalizacja: sandomierski , świętokrzyskie
 • Data dodania: 12.08.2017
 • Data wygaśnięcia: 11.10.2017

Opis dodatkowy:

Sandomierz, dnia 09.08.2017 r.
GN.6840.2.8.2017OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, stanowiącą własność Powiatu Sandomierskiego.

Przedmiotem sprzedaży jest niżej wymieniona niezabudowana nieruchomość położona w Sandomierzu w obrębie Sandomierz-Mokoszyn oznaczona w ewidencji gruntów działką nr:
- 155/51 o pow. 2,1015 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą nr KI1S/00077098/6.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2017 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 34, II piętro, pokój 217.
Cena wywoławcza nieruchomości – 1.200.000,00 zł.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w wysokości 5 % ceny wywoławczej –tj. 60.000,00 zł.

Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu PLN, na konto Starostwa Powiatowego w Sandomierzu – Bank Spółdzielczy w Sandomierzu nr 74 9429 0004 2001 0013 2251 0024 w terminie do dnia 13 października 2017 r.

Dojazd do wydzielonej nieruchomości od ul. Lubelskiej drogą wojewódzką Nr 777 relacji Sandomierz – Zawichost - Annopol (Maruszów).
Od ulicy Lubelskiej wzdłuż granicy działki zostanie ustanowiona służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu w związku z budową kanalizacji. Od strony północnej działka graniczy z nieruchomością na której usytuowana jest stacja bazowa telefonii komórkowej „Sandomierz”. Na północnym krańcu nieruchomości znajduje się linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV ze strefą ochronną. Teren strefy przeznaczony jest pod zieleń niską, uprawy polowe i ogrodowe, bez prawa do zabudowy. Działka posiada pełne wyposażenie w media techniczne. Działka porośnięta jest drzewami owocowymi.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXII/302/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 grudnia 2005 r. obszar dla w/w działki jest na terenie oznaczonym symbolem UO – teren usług oświaty.

Nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu przedmiotową nieruchomością.

Za datę dokonania wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość, oferenci wpisani do rejestrów – aktualny odpis z tego rejestru, uwierzytelnione pełnomocnictwa do reprezentowania oraz dowód wniesienia wadium.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który przetarg wygrał o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin zawarcia umowy wyznaczony zostanie na co najmniej 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapłacić najpóźniej w dniu podpisania umowy cenę uzyskaną w wyniku przetargu, pomniejszoną o wcześniej wpłacone wadium.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz opłat sądowych związanych
z dokonywaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu w pokoju 205 – tel. 15 644-10-10, wew. 364 lub w pokoju 408 – tel. 15 644-10-10, wew. 313.

Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, informacja o odwołaniu przetargu oraz przyczynie odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu w BIP na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu www.bip.powiat.sandomierz.pl w zakładce Przetargi, w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Sandomierzu.Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
tel: 15 644-10-10, wew. 364 lub 15 644-10-10, wew. 384
starosta@powiat.sandomierz.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe