Działka 532 m2 w TERESPOL

 • Cena: 48 500 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 91,17 PLN (~26,66 USD, ~21,80 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 532
 • Lokalizacja: bialski , lubelskie
 • Data dodania: 03.01.2018
 • Data wygaśnięcia: 04.03.2018

Opis dodatkowy:

Burmistrz Miasta Terespol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1513/20 o pow. 0,0532 ha położonej w Terespolu (Obręb Terespol) przy ul. Wojska Polskiego


Data publikacji ogłoszenia: 02 stycznia 2018 r.

Data ważności ogłoszenia: 03 luty 2018 r.

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomościOpis nieruchomości:

Działka nr 1513/20 o pow. 0,0532 ha jest niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta, nie użytkowana. Teren równy, częściowo ogrodzony. Posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej. Położona jest w centrum miasta przy głównej ul. Wojska Polskiego. Teren nieuzbrojony z możliwością przyłączenia do urządzeń infrastruktury technicznej przebiegających w ulicy tj. energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja. Na nieruchomości usytuowany jest słup energetyczny podtrzymujący linię napowietrzną do budynku mieszkalnego na nieruchomości przyległej.

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr LU1B/00004037/7.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.


Warunki zagospodarowania:

działka nr 1513/20 przeznaczona jest pod:

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nieuciążliwe usługi podstawowe i ponadpodstawowe – 107MN/U.


Termin zagospodarowania: nie dotyczy

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).


Cena wywoławcza wynosi 49.000,00 zł ( słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 ).

Do kwoty sprzedaży zostanie doliczony należny podatek VAT.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 5.000,00 zł

(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miasta Terespol w Banku PKO BANK POLSKI SA Terespol nr 40 1020 1260 0000 0702 0108 5539 w terminie do dnia 01 lutego 2018 r.

Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Urzędu Miasta Terespol. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Terespol przy ul. Czerwonego Krzyża 26, lokal nr 14.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy. Cena podlega zapłacie na rachunek Urzędu Miasta Terespol nr 14 1020 1260 0000 0102 0108 3682 w Banku PKO BANK POLSKI SA Terespol tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Urzędu Miasta Terespol. Umowa sprzedaży nieruchomości powinna być zawarta w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium ulega przepadkowi kiedy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26 lub pod numerem telefonu (83) 375 20 36 wew. 16, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Terespol, stronie internetowej umterespol.e-biuletyn.pl (OGŁOSZENIA->PRZETARGI->OFERTY PRZETARGOWE) oraz monitorurzedowy.pl.

Burmistrz Miasta Terespol zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Burmistrz
mgr Jacek DanielukKontakt:
Urząd Miasta Terespol
tel: (83) 375 20 36 wew. 16
um@terespol.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe