Działka 12000 m2 w KRAŚNIK

 • Cena: 3 966 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 0,33 PLN (~0,10 USD, ~0,08 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 12 000
 • Lokalizacja: kraśnicki , lubelskie
 • Data dodania: 11.01.2018
 • Data wygaśnięcia: 12.03.2018

Opis dodatkowy:

BURMISTRZ MIASTA KRAŚNIK

o g ł a s z a

pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę, na okres 10 lat,

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik,

położonej w Kraśniku, obręb Budzyń



1. Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego jest oddanie w dzierżawę, na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Kraśnik, położonej w Kraśniku w obrębie Budzyń, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 437/5, o powierzchni 1,20 ha. Działka położona jest na terenie objętym Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Kraśnik.

2. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1K/00080338/2.

3. Przedmiotowa nieruchomość nie jest ogrodzona.

4. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

5. Dzierżawa nieruchomości nastąpi w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości. W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Kraśnik nieruchomość leży na „Terenach przemysłu rzemiosła składów i baz - P” z podstawowym przeznaczeniem terenów pod zakłady przemysłowe i urządzenia produkcji budowlanej a także pod składy, magazyny, hurtownie oraz wszelkiego rodzaju bazy i zaplecza techniczne.

Na w/w terenach ustala się:

wysokości nowo realizowanych obiektów przemysłowych, jeśli nie jest uwarunkowana technologią produkcji do 15,0 m,
wymóg utrzymania strefy uciążliwości w granicy własności oraz zapewnienia ilości miejsc parkingowych na poziomie 1 miejsce/3 zatrudnionych na 1 zmianie, jak również placu nawrotowego dla przewidywanego transportu samochodowego w granicach własnych posesji,
dla inwestycji mogącej powodować potencjalne zagrożenie dla otoczenia niezbędne jest wykonanie oceny jej oddziaływania na środowisko (dotyczy to funkcji nie objętych uregulowaniami ustawowymi).
intensywność zabudowy utrzymać należy w przedziale 0,3 do 1.5
na własnej działce zabezpieczyć należy teren zieleni biologicznie czynnej w ilości min. 15 % powierzchni obszaru inwestycji, przy czym zieleń ta powinna mieć charakter izolacyjny i dekoracyjny
Na terenach, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Kraśnik litera P, dopuszcza się:

wewnętrzną wymianę funkcji lub przystosowanie funkcji do wymagań rynku polegające na dopuszczeniu lokalizacji form działalności z pogranicza produkcji i usług, np. placówek laboratoryjno – badawczych, kontrolnych, instytutów naukowych, budynków administracyjno – biurowych, centrów logistycznych itp.
funkcjonowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej do czasu realizacji funkcji docelowej z możliwością remontowania jedynie w zakresie poprawy standardu użytkowego,
lokalizację nieprzewidzianych w rysunku planu obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej w ilości niezbędnej dla potrzeb użytkowników, jak również usług komercyjnych, oraz innych urządzeń i obiektów związanych z funkcją podstawową,
możliwość przekształceń własnościowych w obszarze wyznaczonym w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, przy zapewnieniu właściwej obsługi komunikacyjnej poprzez sieć dróg wewnętrznych oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną.
Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach P nie mogą naruszać zasad obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone.

6. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) netto miesięcznie.

7. Do chwili wybudowania na przedmiotowej nieruchomości zakładu produkcyjnego(jednak nie później niż 18 miesięcy od daty podpisania umowy dzierżawy), czynsz dzierżawny wynosił będzie 30% czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu.

8. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 12 000,- złotych najpóźniej do dnia 22.01.2018 roku. Wadium powinno być wpłacone przelewem na rzecz Urzędu Miasta Kraśnik na konto: Bank Pekao S.A. 46 1240 5497 1111 0010 4019 7424, z adnotacją „Przetarg na dzierżawę nieruchomości w obrębie Budzyń” lub bezpośrednio w kasie w Urzędzie.

10. Czynsz będzie regulowany z góry do 15 każdego miesiąca i będzie podlegał corocznej automatycznej waloryzacji dokonywanej w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

11. Na dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości oraz kosztów eksploatacji (media, itd.).

12. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta została wybrana, zaliczane będzie na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlegają zwrotowi w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. W przypadku gdy Oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od podpisania w wyznaczonym terminie umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.

13. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.

14. Jawna część przetargu odbędzie się w dniu 26.01.2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84 (sala konferencyjna III piętro).

15. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną winni się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

16. Osoba fizyczna chcąca uczestniczyć w przetargu powinna posiadać pisemną zgodę współmałżonka (w formie oświadczenia) na dzierżawę nieruchomości, którą należy dołączyć do składanej oferty.

17. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnej oferty. Oferty mogą być składane najpóźniej do dnia 22.01.2018r. do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik.

18. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości w obrębie Budzyń” i zawierać:

imię, nazwisko i adres Oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
datę sporządzenia oferty;
oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
oferowaną cenę w PLN (obejmującą cenę wywoławczą oraz co najmniej jedno postąpienie),
proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu, w tym opracowaną w formie pisemnej koncepcję planowanej działalności gospodarczej uwzględniającej co najmniej opis działalności oraz plany rozwoju, rodzaj planowanej inwestycji, czas rozpoczęcia i zakończenia prac inwestycyjnych na dzierżawionym gruncie wyrażony w miesiącach od dnia podpisania umowy, wartość planowanej inwestycji, planowaną liczbę zatrudnionych osób w zrealizowanej inwestycji.
19. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

20. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo oraz wypis z KRS(oryginał lub kopia).

21. Przetarg uważa się za ważny przy zgłoszeniu się przynajmniej jednego Oferenta, którego oferta spełnia warunki podane w ogłoszeniu.

22. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanych i ocenianych, przyznawane będą punkty wg następującej zasady:

Cena oferenta (P) - 50%

Koncepcja planowanej działalności gospodarczej uwzględniającej co najmniej opis działalności oraz plany rozwoju, rodzaj planowanej inwestycji, czas rozpoczęcia i zakończenia prac inwestycyjnych na dzierżawionym gruncie wyrażony w miesiącach od dnia podpisania umowy, wartość planowanej inwestycji, planowaną liczbę zatrudnionych osób w zrealizowanej inwestycji. (K) - 50 %.

Ocena punktowa oferty (O) w skali 100 punktowej zgodnie z formułą: O = P + K.

K = (K1 + K2 + K3 + K4) x 0,5 gdzie:
K1 oznacza rodzaj planowanej inwestycji - 60%
K2 oznacza planowaną liczbę zatrudnionych osób w zrealizowanej inwestycji - 20%
K3 oznacza czas rozpoczęcia i zakończenia prac inwestycyjnych na dzierżawionym gruncie wyrażony w miesiącach od dnia podpisania umowy - 10%
K4 oznacza wartość planowanej inwestycji - 10%
23. Przetarg uważa się za ważny przy zgłoszeniu się przynajmniej jednego oferenta, który zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej wysokości czynszu i spełnia warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

24. W części jawnej przetargu komisja przetargowa dokona:

a) oceny prawidłowości zgłoszeń,

b) ustalenia liczby ofert oraz sprawdzenia czy wpłacone są wadia,

c) przyjęcia wyjaśnień lub oświadczeń zgłoszonych przez oferentów,

d) kwalifikacji ofert do części niejawnej,

e) zawiadomienia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,

f) zawiadomienia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

25. Komisja przetargowa odmówi zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

a) nie odpowiadają warunkom przetargu,

b) zostały złożone po wyznaczonym terminie,

c) nie zawierają danych określonych w punkcie 18 lub dane te są niekompletne,

d) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

26. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert oraz sporządza protokół przetargu.

27. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

28. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, Burmistrz Miasta Kraśnik organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do Oferentów, którzy złożyli te oferty.

29. Uchylenie się nabywcy ustalonego w wyniku przetargu od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje odstąpienie Burmistrza Miasta Kraśnik od zawarcia umowy i przepadek wpłaconego wadium.

30. Komisja przetargowa przedstawi Burmistrzowi Miasta protokół przetargu wraz z jego rozstrzygnięciem.

31. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku.

32. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Kraśnik w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

33. Burmistrz Miasta Kraśnik zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

34. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

35. Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy przedmiotowej nieruchomości zamieszczono na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Urzędu Miasta, a także na tablicach ogłoszeń Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego oraz Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz na stronie internetowej: www.monitorurzędowy.pl w dniach od 7.12.2017r. do dnia 29.12.2017r.

36. Integralną część ogłoszenia stanowi projekt umowy dzierżawy.

37. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik pokój nr 109, tel. (81) 458-19-21 oraz na stronach internetowych www.krasnik.pl. (Zakładka ogłoszenia).



Kontakt:
Urząd Miasta Kraśnik
tel: (81) 458-19-21
sekretariat@krasnik.um.gov.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe