Działka 1547 m2 w PASYM

 • Cena: 51 843 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 33,51 PLN (~9,80 USD, ~8,01 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 1 547
 • Lokalizacja: szczycieński , warmińsko-mazurskie
 • Data dodania: 12.01.2018
 • Data wygaśnięcia: 13.03.2018

Opis dodatkowy:

Pasym, dnia 11.01.2018 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM
ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym, położonej w Pasymiu przy ul. Żurawiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pasym nr 117/5 o pow. 1 547 m2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 18,10 m2 .

Sąd Rejonowy w Szczytnie dla ww. nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1S/00030271/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 53 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2013 r, poz. 2565, przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze zabudowy usługowo - mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11.12.2017 r.


Przetarg odbędzie się dnia 14.02.2018 r. w pokoju nr 6 Urzędu Miasta i Gminy Pasym o godz. 10.00.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 09.02.2018 r. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 09.02.2018 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem).

Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczące w przetargu osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 682) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona na nabywcę ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej.

Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34.

Burmistrz Miasta Pasym
/-/ Cezary ŁachmańskiKontakt:
Urząd Miasta i Gminy Pasym
tel: (0-89) 621-20-11 wew. 34
umig@pasym.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe