Działka 8888 m2 w ZIELONA GÓRA

 • Cena: 1 574 863 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 177,19 PLN (~51,83 USD, ~42,36 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 8 888
 • Lokalizacja: Zielona Góra , lubuskie
 • Data dodania: 12.01.2018
 • Data wygaśnięcia: 13.03.2018

Opis dodatkowy:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ KISIELIN”
ul. os. Pomorskie 8 w Zielonej Górze
zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym Nr 2/2018
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na os. Śląskim w Zielonej Górze
wpisanej do księgi wieczystej KW ZG1E/00106950/3


Nieruchomość stanowi działka oznaczona w ewidencji gruntów
Nr 884, obręb 42 o powierzchni 8 888,00 m².


Cena wywoławcza za działkę wynosi 1 610 000,00 złotych netto
(słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy zł 00/100) wadium 20 000,00 zł.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.


UWAGA
Teren, na którym położona jest nieruchomość posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, uchwalony uchwałą Nr XXI/302/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008r.

Zgodnie z tym planem przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „ MU – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami ”, - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna /do 5 kondygnacji/ wraz z usługami, o łącznej powierzchni mieszkalnej ok. 6.200,00 m².

Od 2018 roku Osiedle uzyska bezpośrednie połączenie z Trasą Szybkiego Ruchu S-3.


Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „ KISIELIN”
w Zielonej Górze, os. Pomorskie 8
w terminie do dnia 05 lutego 2018r. do godz. 10:00
w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„ Przetarg nieograniczony Nr 2/2018 na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. Nr 884”.


Przetarg nieograniczony Nr 2/2018
odbędzie się w dniu 05 lutego 2018r. o godz. 10:30
w siedzibie Spółdzielni.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.


Wadium należy wpłacić na konto SM „KISIELIN” w Zielonej Górze
najpóźniej na dzień przed złożeniem oferty
Nr rachunku 83 1160 2202 0000 0002 6148 4926


Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć
„ Przetarg nieograniczony Nr 2/2018 na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. Nr 884”
oraz podać nazwę podmiotu, osoby prawnej lub fizycznej będącej uczestnikiem przetargu.


Wadium przepada na rzecz SM „ KISIELIN” w przypadku uchylenia się kandydata na nabywcę nieruchomości od zawarcia umowy kupna – sprzedaży jak i w innych wskazanych w regulaminie.


Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej
www.smkisielin.pl


Szczegółowe warunki przetargu i informacje można uzyskać w dziale
Eksploatacyjno – Technicznym Spółdzielni, tel. 68 3209313, 68 3209811.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty , a także unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.Kontakt:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „KISIELIN”
tel: 68 3209313
t.grzelczyk@smkisielin.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe