Działka 935 m2 w WYSZKÓW

 • Cena: 21 799 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 23,31 PLN (~6,82 USD, ~5,57 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 935
 • Lokalizacja: wyszkowski , mazowieckie
 • Data dodania: 12.01.2018
 • Data wygaśnięcia: 13.03.2018

Opis dodatkowy:

Wyszków, dn. 11.01.2018r.

BURMISTRZ WYSZKOWA

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków położonych w Kamieńczyku, dla których Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OS1W/00063759/1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; oznaczone są następującymi numerami ewidencyjnymi:

- 634/6 o pow. 935m2 - cena wywoławcza – 21.910,00zł. (wadium 3.200,00zł.)

- 634/7 o pow. 935m2 - cena wywoławcza – 21.910,00zł. (wadium 3.100,00zł.)Cena wywoławcza nieruchomości stanowi 70% ceny wywoławczej z I przetargu.UWAGA! Działki położone są na terenie zalewowym.

Burmistrz Wyszkowa informuje, że uzyskanie pozwolenia na budowę na powyższych działkach będzie możliwe po uzyskaniu zwolnienia od zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 88 1 ust. 1 ustawy Prawo wodne.Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2018r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A – sala ślubów).

Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasach z adnotacją „Przetarg w dniu 27.02.2018r. Kamieńczyk”, najpóźniej do dnia 22 lutego 2018r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:

1) Dokument tożsamości.

2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.

3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.

5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.plKontakt:
Urząd Miasta Wyszków
tel: (29) 743-77-17
gmina@wyszkow.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe