Działka 518 m2 w ZGIERZ

 • Cena: 59 696 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 115,24 PLN (~33,71 USD, ~27,55 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 518
 • Lokalizacja: zgierski , łódzkie
 • Data dodania: 12.01.2018
 • Data wygaśnięcia: 13.03.2018

Opis dodatkowy:

OGŁOSZENIE O PRZETARGUNa podstawie art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, z 2017 r. poz. 820, poz. 1509, poz. 624, poz. 1595, poz. 1529, poz. 2375, poz. 1566) oraz § 6 ust. 1 i 4, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490)PREZYDENT MIASTA ZGIERZAzawiadamia, że w dniu 15 lutego 2018 roku o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza,

Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się:


III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż prawa własności niżej wymienionej nieruchomości gruntowej

(Tabela w zdjeciu)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 2 października 2017 r.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 20 listopada 2017 r.

I Dla działki gruntu nr 28/56 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta: KW Nr LD1G/00052463/0:

Dz. I Zgierz, obręb 134, ul. Wiosny Ludów 72, działka gruntu numer 28/56 o pow. 0,0518 HA

Dz. II własność Gmina Miasto Zgierz

Dz. III wpisano:

Nieodpłatną , bezterminową służebność drogową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 28/11 na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 28/10 objętej księga wieczystą KW Nr 76019

Dz. IV wpisów brak.

II Dla działki gruntu nr 28/60 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1G/00101806/6:

Dz. I Zgierz, obręb 134, droga wewnętrzna działka numer 28/60 o pow. 0,0821 HA,

Dz. II własność Gmina Miasto Zgierz w udziale 2/5 części oraz osoby prywatne, wzmianka z dnia 29 grudnia 2017 r .dotycząca wpisu prawa własności.

Dz. III: ograniczone prawo rzeczowe:

Nieodpłatna, bezterminowa służebność przesyłu na rzecz spółki „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zgierzu polegająca na prawie korzystania z działek nr 28/57 i 28/60 objętych niniejszą księga wieczystą w granicach wskazanych na załączniku graficznym do zarządzenia Nr 65/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 marca 2014 r. przy uwzględnieniu granic własności obciążanych działek, w celu korzystania z ww. terenu dla potrzeb wybudowania wodociągu oraz dostępu do nowopowstałych i istniejących urządzeń wodociągowych w celu wykonania czynności związanych w szczególności z ich eksploatacją, modernizacją ( w tym wymianą, przebudową, rozbudową), remontem, konserwacją, usuwaniem powstałych awarii, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu poprzedniego.Dz. IV:

Hipoteka umowna łączna obciążająca udziały wynoszące po 15/200 części we współwłasności nieruchomości należące do osób prywatnych.Opis i przeznaczenie nieruchomości:

Przeznaczona do sprzedaży działka gruntu położona jest w rejonie skrzyżowania ul. Wiosny Ludów z ul. Aniołowską.

Działka gruntu nr 28/56 jest niezabudowana, niezagospodarowana, nieuzbrojona, nieogrodzona i nieutwardzona. Na terenie przedmiotowej działki gruntu znajduje się nieczynny przewód wodociągowy oraz fragment murku oporowego przy wjeździe do budynku zlokalizowanego na działce nr 28/57.Przedmiotowa działka gruntu nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej ul. Wiosny Ludów poprzez działkę nr 28/11 sklasyfikowaną jako drogowa ma być zapewniony poprzez udział w działce drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 28/60. Teren działki nr 28/60 jest częściowo zagospodarowany, uzbrojony i częściowo utwardzony.

Rejon, w którym znajduje się przedmiotowa działka gruntu stanowi obszar istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej. Możliwość uzbrojenia w media znajdujące się w ulicy Wiosny Ludów tj. wodę, energię elektryczną, sieć teleinformatyczną, po podpisaniu indywidualnych umów z gestorami sieci.Dla ww. działki gruntu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz brak decyzji o warunkach zabudowy. Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Wydziałem Urbanistyki , Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza.Warunki przetargu:

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz, nr konta: 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 9 lutego 2018 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego - z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu. Podmioty zagraniczne przystępujące do przetargu obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.).

2. Uczestnicy przetargu winni zapoznać się:

2.1. ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

2.2 z uwarunkowaniami możliwości zagospodarowania – szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza pok. 225, tel. 42/714 31 91.

3. Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu (przy braku innej dyspozycji) na konto, z którego należność została przelana.

4. Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w wyniku przetargu został wyłoniony jako nabywca nieruchomości od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

6. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialnej umowy sprzedaży oraz wszelkich wpisów, opłat sądowych.

7. Gmina Miasto Zgierz odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym bez jakichkolwiek roszczeń. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, bez okazania granic. Wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości do zamierzonej formy użytkowania, jak również wznowieniem i okazaniem geodezyjnych granic nieruchomości oraz uregulowaniem stosunków sąsiedzkich ponosi nabywca.

9. Nabywca nieruchomości w trakcie realizacji na niej inwestycji zobowiązany będzie do spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez stosowny organ na wniosek nabywcy.

10. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości naliczanego przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Zgierza oraz dbania o stan sanitarny działki, jak i jej otoczenia.

11. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć do Prezydenta Miasta Zgierza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Skargę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, pok. 001.

12. Organizator przetargu zobowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ww. umowa zostanie zawarta nie później niż 40 dnia licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po dokonaniu wpłaty przez nabywcę.

13. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, bez okazania granic.

14. Prezydentowi Miasta Zgierza przysługuje prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

15. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza pok. 4, tel. 42/714 31 87.

16. Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgierza, na stronie internetowej pod adresem: www.umz.zgierz.pl (przetargi i konkursy/sprzedaż nieruchomości), na stronie podmiotowej BIP oraz w dzienniku monitorurzędowy.pl na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl.Kontakt:
Urząd Miasta Zgierz
tel: (42) 714 31 85 lub (42) 714 31 87
e-urzad@umz.zgierz.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe