Działka 1931 m2 w RUCIANE-NIDA

 • Cena: 135 708 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 70,28 PLN (~20,56 USD, ~16,80 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 1 931
 • Lokalizacja: piski , warmińsko-mazurskie
 • Data dodania: 12.01.2018
 • Data wygaśnięcia: 13.03.2018

Opis dodatkowy:

Ruciane Nida dnia 12.01.2018

Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym piątym


Na podstawie art. 28 ust.1 i art. 37 ust.1 i art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2015 poz.1774 z póź.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o. o. w Rucianem- Nidzie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży

prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, ogrodzonej nr geod.239/5 o powierzchni 0,1931 ha położonej przy ul. Słonecznej w Rucianem-Nidzie W pobliżu nieruchomości znajdują się media – energia elektryczna, wodociąg miejski, kanalizacja miejska. Wskazana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Rucianem- Nida ul. Gałczyńskiego ul. Słoneczna zatwierdzonym uchwałą nr. XXXIV/263/2016 Rady Miejskiej Ruciane -Nida z dnia 30 listopada 2016 oznaczona symbolem2MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren działki nr.239/5 nie jest objęty obszarem rewitalizacji oraz nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie

Dla powyższego lokalu prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych nr .OLIP/00026113/7 .

Cena wywoławcza wynosi 136 400,00 zł ( słownie sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych netto )

Wadium 9 500,00 zł , (słownie : dziewięć tysięcy pięćset zł)

Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 13 lutego 2018 o godzinie 11.00 w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane Nida ul. Aleja Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wadium wpłacą w gotówce w wysokości podanej jak wyżej, w nie przekraczalnym terminie do 9 lutego 2018 włącznie na konto Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Rucianem Nidzie nr 62 9364 0000 2001 0000 2626 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem –Nidzie . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto P E C Spóła z. o.o w Rucianem _Nidzie .

2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

4. Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,który zapłaci nabywca nieruchomości .

5. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

7. Wysokość postąpienia ustalą sami uczestnicy przetargu.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Rucianem Nidzie może odstąpić od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Nieruchomość wolna jest od obciążeń określonych przepisami prawa.

10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

11. Bliższych informacji na temat przetargu można zasięgnąć w Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Rucianem Nidzie ul. Kwiatowa 6A (budynek kotłowni) tel. 693-44-86-86 . lub na stronach internetowych BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane NidaKontakt:
Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
tel: 693-44-86-86
umig@ruciane-nida.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe