Działka 1406 m2 w ŚWIĘTAJNO

 • Cena: 28 184 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 20,05 PLN (~5,39 USD, ~4,63 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 1 406
 • Lokalizacja: olecki , warmińsko-mazurskie
 • Data dodania: 18.06.2018
 • Data wygaśnięcia: 17.08.2018

Opis dodatkowy:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) po przetargach przeprowadzonych w dniach 10 marca 2017r., 23 maja 2017r., 10 lipca 2017r., 26 września 2017r., 30 listopada 2017r., 10 kwietnia 2018r. i zakończonych wynikiem negatywnym

WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO

ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:


1) nieruchomości z prawem zabudowy, składającej się z działki oznaczonej nr 197/1, o powierzchni 0,0856 ha – KW OL1C/00025745/6 i działki nr 685/1 o powierzchni 0,0550 ha – KW OL1C/00006991/6, położonej w Świętajnie, gm. Świętajno.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 28 000,00 zł.

Wadium wynosi 3 000,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu 26 MN.

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%.


Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2018r. w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11. o godz. 12:00.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 9339 0006 0010 0100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 15 lipca 2018r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżeństwa. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży ustalony zostanie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo – dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia do udziału w przetargu.

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo – dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

- stosowne pełnomocnictwo – pełnomocnicy uczestników przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu należy wpłacić na wyżej podane konto najpóźniej przed dniem podpisania umowy notarialnej.

Odstąpienie od przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego w ustalonym dniu i godzinie z przyczyn nieuzasadnionych przez nabywcę spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

Organizator przetargu może:

- od chwili rozpoczęcia odstąpić od jego przeprowadzania z przyczyn uzasadnionych,

- odstąpić od zawarcia umowy notarialnej w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.Świętajno, dnia 15 czerwca 2018r.Kontakt:
Urząd Gminy Świętajno
tel: 087 521 54 20
ug@swietajno.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe