Działka 558 m2 w LIDZBARK WARMIŃSKI

 • Cena: 52 197 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 93,54 PLN (~25,70 USD, ~21,79 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 558
 • Lokalizacja: lidzbarski , warmińsko-mazurskie
 • Data dodania: 14.08.2018
 • Data wygaśnięcia: 13.10.2018

Opis dodatkowy:

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI


1. Działka gruntu położona przy ulicy Rolnej, oznaczona w obrębie 3 numerem 230 o powierzchni 558 m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014825/0

Cena wywoławcza: 54.150,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych) +23% podatku VAT.

Wysokość wadium wynosi: 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych).


Nieruchomość gruntowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczone są symbolem C 2 MN Teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Projektowane budynki powinny architektonicznie nawiązywać do istniejącej zabudowy, dotyczy to szczególnie: ukształtowania dachów oraz ich pokrycia. Wysokość zabudowy 2 kondygnacje nadziemne łącznie z użytkowym poddaszem i wysokim dachem. Minimalna powierzchnia działki – 800 m2, dopuszcza się wydzielenia działek o mniejszej powierzchni w celu obsługi komunikacyjnej. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni ogólnej działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki. Układ głównej kalenicy równoległy do istniejących ulic. Wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych i z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Maksymalna wysokość ogrodzenia 1,7m.

Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 WRZEŚNIA 2018 ROKU O GODZ. 9:00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM,
ULICA ALEKSANDRA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 14 września 2018 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13 1160 2202 0000 0000 6193 1481. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.


Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz umowę spółki i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.


Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu trzech lat.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i poziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych.


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wylicytowana kwota wraz z należnym podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.


Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14, pok. 101, tel. (0-89) 767-85-13.


Lidzbark Warmiński, dnia 10.08.2018rPołożenie działki oznaczonej numerem 230 przy ulicy Rolnej.Kontakt:
Urząd Miasta Lidzbark Warmiński
tel: 89 767 85 13
um@lidzbarkwarminski.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe