Działka 16256 m2 w CZERNICA

 • Cena: 701 906 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 43,18 PLN (~11,35 USD, ~10,09 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 16 256
 • Lokalizacja: wrocławski , dolnośląskie
 • Data dodania: 06.12.2018
 • Data wygaśnięcia: 04.02.2019

Opis dodatkowy:

Czernica 5 grudnia 2018 r.

MTP.6840.8.2018.IC

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dobrzykowice.Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 297/6 o powierzchni 1.6256 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00051038/1. W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów. W dziale III (ograniczenia) wpisano służebność na rzecz Polskich Sieci Energetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornej w związku z przebiegającą w pobliżu nieruchomości linią wysokiego napięcia, służebność na rzecz ENERGIA PRO SA. Wrocław w związku z przebiegającą w pobliżu nieruchomości linią średniego napięcia oraz ostrzeżenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego na rzecz GAZ-SYSTEM System S.A. Opisane wyżej służebności nie dotyczą bezpośrednio działki nr 297/6 w Dobrzykowicach.- cena wywoławcza wynosi: 698.200,00 PLN (netto)

- wadium: 50 000 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia: 5.000 PLNNieruchomość położona jest w północno-zachodniej części obrębu Dobrzykowice, pomiędzy miejscowościami Dobrzykowice i Kiełczówek, w pobliżu drogi powiatowej łączącej gminy Czernica i Długołęka w pobliżu planowanego wjazdu na wschodnią obwodnicę Wrocławia, w okolicy ulicy Usługowej (boczna ul. Stawowej). Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu. Bezpośredni dojazd do ul. Usługowej poprzez wydzieloną drogą gruntową nieutwardzoną. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega rów melioracyjny. Nieruchomość sąsiaduje z gruntami zabudowanymi zabudową o charakterze usługowo-produkcyjnym oraz gruntami niezabudowanymi. Działka nie znajduje się na mapach objętych zagrożeniem powodziowym. Nieruchomość nie posiada doprowadzonych sieci uzbrojenia technicznego. W pobliżu działki, przy sąsiednich nieruchomościach przebiega sieć gazowa, sieć wodociągowa i sieć energii elektrycznej. W sprawie warunków włączenia się do się do poszczególnych sieci należy kontaktować się bezpośrednio z dostawcami mediów. Nieruchomość jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod U/P - 1 - tereny usług lub produkcji przemysłowej.Przetarg odbędzie się 7 lutego 2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 poz.986 ze zm). Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica:

Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją „działka 297/6 w Dobrzykowicach”.Termin wniesienia wadium upływa dnia 6 lutego 2019r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2017r. poz. 2278 ze zm.).

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23 %.Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać do dnia 30.12.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, w pokoju nr 13, od dnia 2.01.2019r. w Oddziale UG Czernica, przy ul. Szkolnej 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 269. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.Kontakt:
Urząd Gminy Czernica
tel: 502 735 269
i.czupta@czernica.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe