Działka 909 m2 w OBORNIKI ŚLĄSKIE

 • Cena: 45 239 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 49,77 PLN (~13,08 USD, ~11,63 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 909
 • Lokalizacja: trzebnicki , dolnośląskie
 • Data dodania: 06.12.2018
 • Data wygaśnięcia: 04.02.2019

Opis dodatkowy:

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 251/2018 z dnia 05.12.2018 r.,

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 49/4,

AM 1, położonej w Osolinie przy ul. Piłsudskiego 67, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z póxn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 roku z późn. zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie

podaje się do publicznej wiadomości

że dnia 16.01.2019 r. o godz. 10:00, w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pokój nr 4, przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanej w poniższej tabeli niezabudowanej działki gruntu:

Położenie nieruchomości: OSOLIN ul. Piłsudskiego nr 67

Oznaczenie geodezyjne: 49/4 AM 1

Pow. działki w m2: 909

Nr księgi wieczystej: WR1W/00013574/8

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z MPZP zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXVI/266/05 z dnia 8 września 2005 r. działka nr 49/4 położona w obrębie Osolin znajduje się w planie na obszarze oznaczonym symbolem MN/3(18)z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku)

Wg ewidencji gruntów:
RIVb i RV-grunty orne

Cena wywoławcza (netto): 45 000 zł,+ 23% VAT

Wadium 10 % ceny wywoławczej: 4 500,00 zł


Opis nieruchomości: Działka położona w północnej części wsi w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów niezabudowanych. Teren działki pofałdowany, porośnięty trawą, zakrzaczony. W północnej części działki pozostałości po sadzie owocowym. Na działce znajdują się pojedyncze brzozy i małe dęby pochodzące z nalotu, nieposiadające wartości użytkowej. Działka nieogrodzona. Działka nieuzbrojona, posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej i telefonicznej. Dojazd odbywa się drogą asfaltową – ul. Piłsudskiego (droga wojewódzka nr 342), natomiast dojazd na działkę prowadzi przez przepust nad rowem odwadniającym drogę.

Opis miejscowości: OSOLIN-wieś położona na północnych wzniesieniach Wzgórz Trzebnickich w centrum kompleksów leśnych, ok. 8 km od miasta Oborniki Śląskie ok. 32 km na północny zachód od Wrocławia. Osolin jest otoczony lasami ciągnącymi się od Trzebnicy aż po Wołów. W odległości ok. 1 km na północny zachód od wsi, w lesie, znajduje się staw o charakterze rekreacyjnym o pow. 3 ha i ośrodki wypoczynkowe z domkami kempingowymi. Przez miejscowość przebiega także czerwony szlak rowerowy.

Działka niezabudowana, zbywana na własność. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Cena działki ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT wg stawki 23%.

Uczestnicy przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w kasie Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr 83 95830009 0000 1007 2000 0017 w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śl., w wysokości podanej w kolumnie 7 powyższej tabeli tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 11.01.2019 r.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli posiadają zgodę właściwego organu państwowego na nabycie przedmiotowych nieruchomości.

UWAGA:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych – dokumentu potwierdzającego status prawny, tj. aktualny, wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) - zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy organizator przetargu nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt kupującego.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71 310-35-19.


Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Henryk Cymerman


Sporządziła: Danuta BalowskaOSOLIN UL. PIŁSUDSKIEGO 67, DZ. NR 49/4, AM-1

Widok na działkę od strony północnej

Droga dojazdowa do działki-ul. Piłsudskiego

Wyrys z mpzpKontakt:
Urząd Miasta Oborniki Śląskie - Wydział Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel: 71 310-35-19
oborniki@oborniki-slaskie.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe