Działka 1569 m2 w PASYM

 • Cena: 37 438 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 23,86 PLN (~6,32 USD, ~5,61 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 1 569
 • Lokalizacja: szczycieński , warmińsko-mazurskie
 • Data dodania: 11.01.2019
 • Data wygaśnięcia: 12.03.2019

Opis dodatkowy:

Pasym, dnia 07.01.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż działek gruntu położonych w Pasymiu przy ul. Działkowej, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 4 miasta Pasym jako:

- nr 184/4 o pow. 1 569 m2 - cena wywoławcza wynosi 37.000,-zł,

- nr 184/6 o pow. 1 759 m2 - cena wywoławcza wynosi 41.500,-zł,

- nr 184/7 o pow. 1 760 m2 - cena wywoławcza wynosi 41.500,-zł,

- nr 184/9 o pow. 1 756 m2 - cena wywoławcza wynosi 41.400,-zł,

- nr 184/10 o pow. 2 016 m2 - cena wywoławcza wynosi 47.500,-zł,

Sprzedaż działek jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

Dla działek urządzona jest księga wieczysta Kw Nr OL1S/00030275/3 w Sądzie Rejonowym w Szczytnie. Działki położone są w niewielkiej odległości od centrum miasta. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r., poz. 2565, działki oznaczone są symbolem B12MN i B13MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W zasięgu sieć energetyczna z możliwością podłączenia.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Nieruchomości obciążone są służebnością przesyłu polegającą na udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń elektroenergetycznych w postaci złączy kablowo-pomiarowych włącznie z kablem NN na rzecz ENERGA – OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU ODDZIAŁ W OLSZTYNIE.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22.08.2018 r. Drugi przetarg odbył się w dniu 10.10.2018 r. Trzeci przetarg odbył się w dniu 21.11.2018 r.

Przetargi na sprzedaż ww. działek odbędą się dnia 13.02.2019 r. w pokoju nr 6

Urzędu Miasta i Gminy Pasym wg. kolejności w ogłoszeniu począwszy od godz. 9:00.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 07.02.2019 r. z oznaczeniem numeru działki. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 07.02.2019 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem).

Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczące w przetargu osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34.Burmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary ŁachmańskiKontakt:
Urząd Miasta i Gminy Pasym
tel: (0-89) 621-20-11 wew. 34
umig@pasym.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe