Działka 3302 m2 w PRUDNIK

 • Cena: 468 238 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 141,80 PLN (~35,98 USD, ~32,48 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 3 302
 • Lokalizacja: prudnicki , opolskie
 • Data dodania: 13.08.2019
 • Data wygaśnięcia: 12.10.2019

Opis dodatkowy:

Prudnik, dnia 13.08.2019 r.OGŁOSZENIE O PRZETARGUBurmistrz Prudnika działając na podstawie §1, 2 ust. 2 i §3 ustęp 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r, poz. 1490) ogłasza, że w dniu 5 listopada 2019 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki nr 3 pokój nr 117 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w celu zbycia niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Prudnik.PRZETARG PO RAZ PIERWSZY

Położenie i oznaczenie nieruchomości:
Księga wieczysta Kw Nr OP1P/00046042/6 – nieruchomość położona w Prudniku przy ulicy Adama Asnyka, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 4 – obręb Prudnik – jako działka nr 878/3 o pow. 0,3302 ha - (RIIIa) – właściciel Gmina Prudnik.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana położona w strefie peryferyjnej miasta Prudnik, w otoczeniu terenów zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i w sąsiedztwie terenu sportowo-rekreacyjnego. Uzbrojenie w e.e., wod. kan., gaz – w drodze. Działka z dogodnym dostępem do drogi publicznej.
Lokalizacja atrakcyjna, stan zagospodarowania nieruchomości korzystny, działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg regularny, zbliżony do prostokąta.
Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia do sieci uzbrojenia terenu.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów.
Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.


Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania.:
Zgodnie z planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic Adama Asnyka i Bora-Komorowskiego w Prudniku teren działki nr 878/3 jest ujęty na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:
„6UH”–„Teren przewidziany pod handel i usługi. Przewidziana realizacja zespołu handlowo gastronomicznego związanego z podstawową funkcją terenu. Możliwość funkcjonowania w powiązaniu z sąsiednim terenem sportowo rekreacyjnym. Linia zabudowy nieprzekraczalna 8,0 m od granicy działki.
Przy zespole przewidziany parking na 8-10 stanowisk.
Zabudowa do dwóch kondygnacji. DNH /docelowe/ dzień 50 dB/A/, noc 40 dB/A/.”
Termin zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym wybudowania i oddania obiektu do użytku – do 3 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.Sposób zbycia – sprzedaż

Cena wywoławcza brutto – 460.000,00 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100)

Wysokość wadium – 46.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy 00/100)


Gmina Prudnik zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w okresie 5 lat od daty sprzedaży nieruchomości (art.593-595 Kodeksu Cywilnego) za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży nieruchomości – bez waloryzacji.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy. W przypadku wpłaty wadium przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy (małżonka).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 28 października 2019 roku, z określeniem oznaczenia nieruchomości i kwoty wadium. Wadium należy wpłacić przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Prudnik Nr 46 8905 0000 2001 0000 0215 0108 Bank Spółdzielczy w Prudniku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Prudnik. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem trzech dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg będzie ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu wymaganej należności na rachunek Gminy Prudnik. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Prudnika może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i koszty sądowe poniesie nabywca.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminy Urzędu Miejskiego w Prudniku ul. Kościuszki nr 3, pokój nr 20, tel. 77 406 62 52.

Burmistrz Prudnika zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

EM

Kontakt:
Urząd Miasta Prudnik
tel: 77 406 62 52
um@prudnik.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe