Działka 1219 m2 w BISKUPIEC

 • Cena: 74 457 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 61,08 PLN (~15,62 USD, ~14,12 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 1 219
 • Lokalizacja: olsztyński , warmińsko-mazurskie
 • Data dodania: 20.08.2019
 • Data wygaśnięcia: 19.10.2019

Opis dodatkowy:

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Biskupca (siedziba: 11-300 Biskupiec, ul.Aleja Niepodległości 2) o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biskupiec.

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości.

Księga wieczysta nr OL1B/00017329/4, działka nr 402 o powierzchni 0,1219 ha, położona w Biskupcu-Kolonii Trzeciej (obręb 1 Biskupiec Kolonia), przy ul.Wincentego Witosa

2.

Forma zbycia.

Sprzedaż

3.

Przeznaczenie.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi w wydzielonych częściach budynku lub w obiektach wolnostojących, oznaczone symbolem MNU-2.

3.

Cena wywoławcza.

75 000 zł

Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

4.

Termin i miejsce przetargu.

24 września 2019 roku, godz. 12:00, siedziba Urzędu Miejskiego w Biskupcu; adres: ul.Aleja Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, pokój nr 16
(I piętro, sala konferencyjna)

5.

Wysokość wadium.

15 000 zł


6.

Miejsce wywieszenia
i publikacji ogłoszenia
o przetargu.

Tablica ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, strona internetowa Urzędu www.biskupiec.pl, Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.biskupiec.pl oraz serwis www.monitorurzedowy.pl

7.

Dane teleadresowe, pod którymi

można uzyskać szczegółowe

informacje dotyczące przetargu.

Referat Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu: pok.32, tel. 897150144.Pełny tekst ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Biskupca

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biskupiec, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą nr OL1B/00017329/4, położonej Biskupcu-Kolonii Trzeciej w gminie Biskupiec (obręb 1 Biskupiec Kolonia), przy ul.Wincentego Witosa (prognozowany numer porządkowy 28), oznaczonej jako działka nr 402 o powierzchni 0,1219 ha (użytek, klasa: RV-0,0421 ha, RVI-0,0195 ha, ŁVI-0,0603 ha, porośnięta samosiewem drzew);Cena wywoławcza 75 000 złCena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Cena nieruchomości, uzyskana w przetargu, podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej (przenoszącej własność nieruchomości). Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości na zlecenie i koszt nabywcy.

Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej i wypisem z rejestru gruntów.

W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualnie wynikłe różnice.

W prowadzonej dla nieruchomości księdze wieczystej jest wpisana, na rzecz Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, służebność przesyłu na czas nieoznaczony, polegająca na prawie: posadowienia w przyszłości na działkach gruntu numer: 402, 403 i 404 urządzeń elektroenergetycznych w postaci: linii kablowej SN 15 kV o łącznej długości 89 m, przejścia i przejazdu wraz z niezbędnym sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością przez działki w celu: dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń elektroenergetycznych projektowanych w związku z realizacją warunków przebudowy nr R/15/035493 z dnia 30 lipca 2015 r., przedmiot wykonywania – działki nr,nr 402, 403 i 404.

Zagospodarowanie nieruchomości – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15 czerwca 2005 roku (Dz.Urz. Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 104 z dnia 11.08.2005r., poz.1404) nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MNU-2 i przeznaczonym na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi w wydzielonych częściach budynku lub w obiektach wolnostojących. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Referacie Architektury Urzędu (pok.34).

Nabywca jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości osobom i jednostkom zobowiązanym do wykonania czynności związanych z eksploatacją sieci nadziemnych i podziemnych oraz urządzeń występujących na gruncie. W przypadku, gdy przebiegające sieci nadziemne i podziemne lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości (ujawnione i nie ujawnione na mapie, kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca będzie zobowiązany do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci. Ponadto, nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych użytkowników bezumownych.

Według mapy zasadniczej, bez aktualizacji terenowej, wydanej przez Starostę Olsztyńskiego, przez południową część działki, przy granicy z drogą (ul.Wincentego Witosa) przebiega linia energetyczna (kablowa).

Publiczne dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego powiat olsztyński (Informacja katastralna powiatu olsztyńskiego), dostępne są pod adresem internetowym: https://powiatolsztynski.geoportal2.pl

Dla przedmiotowego terenu nie przeprowadzono badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2019 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala konferencyjna, I piętro, pok.16).

W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 19 września 2019 roku, wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Biskupcu Nr 45 1020 3541 00005902 0260 8230 PKO Bank Polski S.A. wymagane wadium (w pieniądzu) w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Biskupcu najpóźniej w dniu 19 września 2019 roku – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani przedstawić, na żądanie komisji przetargowej:

- aktualny dokument potwierdzający tożsamość,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna,

- oryginał potwierdzenia wniesienia wadium.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo, z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu (pok.32, tel. 89 715 01 44).Kontakt:
Urząd Miasta Biskupiec
tel: 89 715 01 44
ratusz@biskupiec.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe