Działka 1335 m2 w ZGIERZ

 • Cena: 128 764 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 96,45 PLN (~24,72 USD, ~22,47 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 1 335
 • Lokalizacja: zgierski , łódzkie
 • Data dodania: 09.10.2019
 • Data wygaśnięcia: 08.12.2019

Opis dodatkowy:

OGŁOSZENIE O PRZETARGUNa podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716) oraz § 6 ust. 1 i 4, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)PREZYDENT MIASTA ZGIERZAzawiadamia, że w dniu 13 listopada 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza,

Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się:VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w wysokości 1/5 w prawie własności działek oznaczonych nr ewid. 192/12 i 192/18, stanowiących drogę wewnętrzną


lp.

położenie nieruchomości

numer ewid. działki

jednostka rejestrowa i numer obrębu

pow. w m2

cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem 1/5 w drodze wewnętrznej w zł, w tym podatek VAT 23%

wadium
w zł

1

Zgierz, ul. Dolna 38D

192/10 192/17

JR G65, obr. Zgierz 113

1335

130.000,00 (słownie: sto trzydzieści tysięcy)

13.000,00 (słownie: trzynaście tysięcy)działka nr 192/12, ul. Dolna bez numeru, pow. 860 m2, jednostka rejestrowa G853, numer obrębu Zgierz 113

działka nr 192/18, ul. Dolna bez numeru, pow. 55 m2, jednostka rejestrowa G853, numer obrębu Zgierz 113Działki oznaczone nr ewid. 192/10 i 192/17 stanowią własność Gminy Miasto Zgierz. Działki oznaczone nr ewid. 192/12 i 192/18 stanowią współwłasność Gminy Miasto Zgierz w udziale wynoszącym 3/5. Dla powyższych działek w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzone są księgi wieczyste:Nr LD1G/00074861/0 – w której: w dziale I-O wpisano: województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Zgierz M., miejscowość Zgierz; obręb ewidencyjny Zgierz 113; działki numer: 92, 229/1, 250/1, 270/1, 336/3, 270/2 ul. Zapolskiej sposób korzystania tereny mieszkaniowe obszar 0,0124 ha, 192/10 ul. Dolna 38D sposób korzystania B-tereny mieszkaniowe, 192/13 ul. Dolna 38 sposób korzystania B-tereny mieszkaniowe, 192/16 ul. Dolna 38C sposób korzystania B-tereny mieszkaniowe, 192/17 ul. Dolna 38D sposób korzystania B-tereny mieszkaniowe; obszar całej nieruchomości 1,1770 ha; w dziale II Gmina Miasto Zgierz właściciel; w dziale I-SP, III i IV wpisów brak.Nr LD1G/00109696/7 – w której: w dziale I-O wpisano: województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Zgierz M., miejscowość Zgierz; obręb ewidencyjny Zgierz 113; działki numer: 192/12 ul. Dolna sposób korzystania B-tereny mieszkaniowe obszar 0,0860 ha, 192/18 ul. Dolna sposób korzystania B-tereny mieszkaniowe obszar 0,0055 ha; obszar całej nieruchomości 0,0915 ha; w dziale II Gmina Miasto Zgierz współwłaściciel w udziale 3/5, w dziale III wpisano ograniczone prawo rzeczowe: „odpłatna, bezterminowa służebność przesyłu o treści § 3 lit. b aktu notarialnego Rep. A nr 3064/2018” ustanowiona na rzecz „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” spółka z o.o.; w dziale I-SP i IV wpisów brak.Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania oraz przeznaczenie:

Przeznaczoną do sprzedaży nieruchomość stanowią dwie niezabudowane, niezagospodarowane, nieogrodzone, porośnięte trawami i drzewami działki gruntu zlokalizowane w dzielnicy zabudowy mieszkaniowej, w rejonie ul. Dygasińskiego i ul. Dolnej. Ww. nieruchomość nie posiada urządzonego wjazdu, drogi wewnętrznej i wprowadzonych mediów. Ma możliwość uzbrojenia we wszystkie media instalacyjne znajdujące się na tym terenie, przy czym warunki przyłączeniowe należy uprzednio uzgodnić z gestorami sieci. Dostęp nieruchomości do drogi publicznej odbywać się będzie drogą wewnętrzną, oznaczoną nr ewid. działek 192/12 i 192/18, która jest nieutwardzona i nieurządzona, poprzez istniejące działki gminne o nr ewid. 192/1 i 192/4 do ulicy Dygasińskiego oraz poprzez istniejącą działkę gminną o nr ewid. 193/1 do ulicy Trojańskiej. W celu skomunikowania sprzedawanej nieruchomości z drogą publiczną, przypisany został do niej udział w wysokości 1/5 w prawie własności działek oznaczonych nr ewid. 192/12 i 192/18, wydzielonych pod drogę wewnętrzną. Nabywca nieruchomości ponosić będzie wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości pod zabudowę, jak również wszelkie koszty związane z urządzeniem na działkach o nr ewid. 192/12 i 192/18 drogi wewnętrznej zapewniającej dojazd do dróg publicznych, w uzgodnieniu z pozostałymi współwłaścicielami. Aktem notarialnym z dnia 26.09.2018 r. Rep. A nr 3064/2018 działki oznaczone nr ewid. 192/12 i 192/18 zostały obciążone ograniczonym prawem rzeczowym - bezterminową służebnością przesyłu ustanowioną na rzecz „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” sp. z o.o., polegającą na prawie korzystania z pasów gruntu o szerokości 3,00 m i długości odpowiednio: 105,00 m wzdłuż projektowanej kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm i 103,00 m wzdłuż projektowanego wodociągu Ø 110 mm na działce nr ewid. 192/12 oraz 7,50 m wzdłuż projektowanej kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm i 10,50 m wzdłuż projektowanego wodociągu Ø 110 mm na działce nr ewid. 192/18 w celu wybudowania oraz dostępu do posadowionych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb wykonywania czynności związanych w szczególności z ich eksploatacją, modernizacją, remontem, konserwacją, usuwaniem powstałych awarii, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. Na nieruchomości nie przeprowadzono badań geotechnicznych gruntu mających na celu określenie wytrzymałości gruntu i poziomu wód gruntowych.Dla ww. nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej nr 12 – „Kasprowicza-Dygasińskiego”, w obszarze o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 12/MN. Dla ww. nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem w bryłę budynku wraz z niezbędną infrastrukturą. Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) istnieje możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz nabywcy nieruchomości.I przetarg odbył się w dniu 11 stycznia 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

II przetarg odbył się w dniu 01 marca 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

III przetarg odbył się w dniu 17 kwietnia 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

IV przetarg odbył się w dniu 12 czerwca 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

V przetarg odbył się w dniu 23 września 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.Warunki przetargu:

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w wyżej określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz Nr 74878300040017230320000108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 6 listopada 2019 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego - z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu lub stosownym pełnomocnictwem. Podmioty zagraniczne przystępujące do przetargu obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

2. Uczestnicy przetargu winni zapoznać się:

2.1. ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

2.2 z uwarunkowaniami możliwości zagospodarowania – szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza, pok. 225, tel. 42/714 31 91.

3. Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu (przy braku innej dyspozycji) na konto, z którego należność została przelana.

4. Cena osiągnięta w przetargu (w tym 23% VAT) pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w wyniku przetargu został wyłoniony jako nabywca nieruchomości od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

6. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialnej umowy sprzedaży oraz wszelkich wpisów, opłat sądowych.

7. Gmina Miasto Zgierz odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym bez jakichkolwiek roszczeń. Wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości pod zabudowę, jak również wznowieniem i okazaniem geodezyjnych granic nieruchomości oraz uregulowaniem stosunków sąsiedzkich ponosi nabywca. Nabywca ponosić będzie również wszelkie koszty związane z urządzeniem na działkach o nr ewid. 192/12 i 192/18 drogi wewnętrznej zapewniającej dojazd do dróg publicznych w uzgodnieniu z pozostałymi współwłaścicielami.

9. Nabywca nieruchomości w trakcie realizacji na niej inwestycji zobowiązany będzie do spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez stosowny organ na wniosek nabywcy.

10. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości naliczanego przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Zgierza oraz dbania o stan sanitarny działki, jak i jej otoczenia.

11. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć do Prezydenta Miasta Zgierza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Skargę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, pok. 1.

12. Organizator przetargu zobowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ww. umowa zostanie zawarta nie później niż 35 dnia licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po dokonaniu wpłaty przez nabywcę.

13. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, bez okazania granic.

14. Prezydentowi Miasta Zgierza przysługuje prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

15. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, pok. 3, tel. 42/714 31 84.

16. Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgierza, na stronie internetowej pod adresem: www.umz.zgierz.pl (przetargi i konkursy/sprzedaż nieruchomości), na stronie podmiotowej BIP oraz w dzienniku „monitorurzędowy.pl” na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl.

Kontakt:
Urząd Miasta Zgierz
tel: (42) 714 31 85 lub (42) 714 31 87
e-urzad@umz.zgierz.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe