Działka 37072 m2 w ŻAGAŃ

 • Cena: 1 013 762 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 27,35 PLN (~7,10 USD, ~6,38 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 37 072
 • Lokalizacja: żagański , lubuskie
 • Data dodania: 09.10.2019
 • Data wygaśnięcia: 08.12.2019

Opis dodatkowy:

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA

PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż nieruchomości komunalnej:

wyznaczoną do sprzedaży jest nieruchomość składająca się z następujących działek ewidencyjnych gruntu:


L.p.: 1

Nr ewid. działki: 1451/5

Pow. [ha]: 3.2877

Lokalizacja: ul. Chrobrego

Księga wieczysta: ZG1G/00058665/8


L.p.: 2

Nr ewid. działki: 1451/2

Pow. [ha]: 0,3244

Lokalizacja: ul. Chrobrego

Księga wieczysta: ZG1G/00036635/9


L.p.: 3

Nr ewid. działki: 1612/5

Pow. [ha]: 0,0711

Lokalizacja: ul. Chrobrego

Księga wieczysta: ZG1G/00058666/5


L.p.: 4

Nr ewid. działki: 1612/2

Pow. [ha]: 0,0240

Lokalizacja: ul. Chrobrego

Księga wieczysta: ZG1G/00036635/9


Cena zbycia nieruchomości: 1.037.000,00 zł

Wadium: 103.700,00 zł

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta. Nieruchomość niezabudowana, położona w kompleksie działek o podobnym przeznaczeniu. W niedalekiej odległości od działki przebiega obwodnica miejska. Bezpośredni dojazd do nieruchomości ul. Chrobrego - od strony centrum oraz od strony oczyszczalni ścieków - istnieje ograniczenie tonażu pojazdów do 10 ton.. Nieruchomość ma regularny kształt, teren jest płaski, porośnięty samosiewami drzew i krzewów nie przedstawiającymi wartości użytkowej. Działka nie jest uzbrojona, przez działkę 1451/2 oraz 1612/2 przechodzi napowietrzna linia energetyczna oraz kolektor ściekowy, które ograniczają możliwości zabudowy nieruchomości. Dostępność do sieci uzbrojenia: ul. Chrobrego zainwestowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Pozostałych sieci uzbrojenia brak.

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miasta Żagań XLV/56/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. Plan dopuszcza zabudowę produkcyjną, składów i magazynów.

Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – Brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 28 czerwca 2019 r.

Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2019 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).

Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 w terminie do 14 grudnia 2019 r.

Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, dowód wniesienia wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu.

Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń.

Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Kontakt:
Urząd Miasta Żagań
tel: (068) 477 10 42
info@um.zagan.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe