Działka 22 m2 w ZGIERZ

 • Cena: 4 052 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 184,20 PLN (~47,22 USD, ~42,92 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 22
 • Lokalizacja: zgierski , łódzkie
 • Data dodania: 18.10.2019
 • Data wygaśnięcia: 17.12.2019

Opis dodatkowy:

OGŁOSZENIE O PRZETARGUNa podstawie art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 i 4, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490)PREZYDENT MIASTA ZGIERZAzawiadamia, że w dniu 22 listopada 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza,

Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się:II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż prawa własności niżej wymienionej nieruchomości gruntowej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 5 września 2019 r.według księgi wieczystej

Dla działki gruntu nr 240/4 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta: KW Nr LD1G/00000581/4, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Miasto Zgierz

Dz. I Zgierz, ul. Szczepana Rembowskiego 31 działka numer 240/4 i 240/5 o łącznej powierzchni 0,0044 HA,

Dz. II własność: Gmina Miasto Zgierz

Dz. III wpisów brak.

Dz. IV wpisów brak.Opis i przeznaczenie nieruchomości:

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość gruntowa przylega do istniejących boksów garażowych w zabudowie szeregowej. Na nieruchomości znajdują się doły kloaczne (ustęp) do likwidacji we własnym zakresie i na własny koszt nabywcy, bez prawa zwrotu poniesionych kosztów oraz bez prawa regresu wobec Gminy Miasto Zgierz z tego tytułu. Nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość ma możliwość uzbrojenia w energię elektryczną zgodnie z warunkami przyłączenia, wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. z dnia 8 października 2018 r. Przedmiotowa działka gruntu nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej ul. Rembowskiego poprzez działki gruntu nr 176/4 i 240/6 zapewni służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu. Ogrodzony fragment gruntu z działki gruntu nr 176/4 zajęty jest dla potrzeb ogródka przydomowego, na podstawie umowy dzierżawy.Gmina Miasto Zgierz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane, a także za obciążenia nie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. Na nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży nie przeprowadzono badań geotechnicznych gruntu mających na celu określenie wytrzymałości gruntu i poziomu wód gruntowych.Dla ww. działki gruntu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości wydana została decyzja Nr 293/2018 o warunkach zabudowy z dnia 31 grudnia 2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą, sprostowana postanowieniem z dnia 22 lutego 2019 r.UWAGA :

1) Do wylicytowanej ceny za nabywaną nieruchomość doliczona zostanie kwota w wysokości 1 400, 00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta 00/100) plus podatek VAT 23% tytułem zapłaty za ustanowienie bezterminowej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu do drogi publicznej - ul. Rembowskiego przez działki nr 176/4 i 240/6 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 240/4.

2) Właściciel nieruchomości władnącej tj. działki nr 240/4 zobowiązany będzie do bieżącego utrzymania ustanowionej służebności, polegającego m. in. na sprzątaniu i odśnieżaniu, prawidłowym utrzymaniu i eksploatowaniu drogi koniecznej, we własnym zakresie i na koszt własny we współpracy z pozostałymi właścicielami nieruchomości władnących, których prawa ujawnione są w dz. III księgi wieczystej Kw nr LD1G/00103852/7 i kw Nr LD1G/00097017/6. Ponadto na każdym właścicielu nieruchomości władnącej ciąży obowiązek wykonywania służebności w sposób jak najmniej uciążliwy dla właściciela i użytkowników nieruchomości obciążanych.Warunki przetargu:

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz, nr konta: 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 18 listopada 2019 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego - z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu. Podmioty zagraniczne przystępujące do przetargu obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.).

2. Uczestnicy przetargu winni zapoznać się:

2.1. ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

2.2 z uwarunkowaniami możliwości zagospodarowania – szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza pok. 225, tel. 42/714 31 91.

3. Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu (przy braku innej dyspozycji) na konto, z którego należność została przelana.

4. Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w wyniku przetargu został wyłoniony jako nabywca nieruchomości od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

6. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialnej umowy sprzedaży wraz z ustanowieniem służebności gruntowej oraz wszelkich wpisów, opłat sądowych.

7. Gmina Miasto Zgierz odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym bez jakichkolwiek roszczeń. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, bez okazania granic. Wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości do zamierzonej formy użytkowania, jak również wznowieniem i okazaniem geodezyjnych granic nieruchomości oraz uregulowaniem stosunków sąsiedzkich ponosi nabywca.

9. Nabywca nieruchomości w trakcie realizacji na niej inwestycji zobowiązany będzie do spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez stosowny organ na wniosek nabywcy.

10. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości naliczanego przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Zgierza oraz dbania o stan sanitarny działki, jak i jej otoczenia.

11. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć do Prezydenta Miasta Zgierza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Skargę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, pok. 001.

12. Organizator przetargu zobowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ww. umowa zostanie zawarta nie później niż 35 dnia licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po dokonaniu wpłaty przez nabywcę.

13. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, bez okazania granic.

14. Prezydentowi Miasta Zgierza przysługuje prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

15. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza pok. 4, tel. 42/714 31 87.

16. Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgierza, na stronie internetowej pod adresem: www.umz.zgierz.pl (przetargi i konkursy/sprzedaż nieruchomości), na stronie podmiotowej BIP oraz w dzienniku monitorurzędowy.pl na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl.

Kontakt:
Urząd Miasta Zgierz
tel: 42/714 31 83
e-urzad@umz.zgierz.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe