Działka 1208 m2 w MIEROSZÓW

 • Cena: 39 499 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 32,70 PLN (~8,53 USD, ~7,66 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 1 208
 • Lokalizacja: wałbrzyski , dolnośląskie
 • Data dodania: 03.12.2019
 • Data wygaśnięcia: 01.02.2020

Opis dodatkowy:

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań,

położonej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 424/11 o powierzchni 0,1208 ha.Opis nieruchomości:

Działka gruntu niezabudowana, bez uzbrojenia, porośnięta trawami i chwastami.

Działka gruntowa o kształcie zbliżonym do prostokąta z zachowana proporcją długości boków, teren o lekkim spadku, wypłaszczony.

Nieruchomość gruntowa położona jest przy wydzielonej geodezyjnie, ale jeszcze nie wykonanej ulicy osiedlowej (działka 425).

Działka 424/11 leży w strefie ochrony stanowiska archeologicznego i prowadzenie w jej obrębie prac ziemnych o charakterze inwestycyjnym uwarunkowane jest uzyskaniem pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Nieruchomość położona w sąsiedztwie drogi krajowej nr 35. Użytek gruntowy: Bp.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MN-przeznaczony dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Na terenach tych dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ukształtowanej w sposób nawiązujący do zabudowy jednorodzinnej; lokalizację zabudowy mieszkaniowej z lokalami i powierzchniami terenu przeznaczonymi do prowadzenia nieuciążliwej działalności niekomercyjnej lub komercyjnej.

Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00076560/5.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20.11.2019 r.Informacje o przetargu

Cena wywoławcza 39.900 zł w tym 23% VAT w kwocie 7460,98 zł
Wadium w wysokości 4.000 zł
Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych


Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 24 stycznia 2020 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

dowodu wniesienia wadium;
dowodu tożsamości;
właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;
zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu, w przypadku przystąpienia do przetargu jednego współmałżonka;
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.


Informacje dodatkowe

Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawiający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 30 30 050.

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
tel: 74 30 30 050
urzad@mieroszow.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe