Działka 1386 m2 w SZCZECIN

 • Cena: 200 557 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 144,70 PLN (~37,85 USD, ~33,85 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 1 386
 • Lokalizacja: Szczecin , zachodniopomorskie
 • Data dodania: 03.12.2019
 • Data wygaśnięcia: 01.02.2020

Opis dodatkowy:

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin:


PRZETARG (na każdą nieruchomość osobno) ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22.01.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, w sali nr 418 – IV piętro (wejście od ul. Odrowąża).

Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium (na każdą nieruchomość osobno) przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wymagana aktualność odpisu datowanego nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu) lub wydruku z KRS prowadzonego w systemie informatycznym (potwierdzonego przez osoby uprawnione do udziału w przetargu, nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 15.01.2020 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe:

1. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Nabywca nieruchomości winien we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić wykonanie infrastruktury technicznej do nabywanej nieruchomości.

3. W przypadku występowania w granicach nieruchomości sieci uzbrojenia technicznego nabywca nieruchomości winien zapewnić właścicielom sieci swobodny do nich dostęp, w celu ich konserwacji, remontu i modernizacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełożyć sieć we własnym zakresie i na własny koszt w porozumieniu z właścicielem sieci.

4. W obrębie nieruchomości należy zabezpieczyć miejsca parkingowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Nabywca nieruchomości przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

6. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

7. Dostęp nieruchomości do drogi publicznej będzie zapewniony poprzez obciążenie gminnych nieruchomości gruntowych służebnością przechodu i przejazdu.

8. Nieruchomość stanowiąca działkę nr ewid. 196/2 z obr. 4092 posiada użytek „Bp” i „Ls”. Z uwagi na użytek „Ls” prawo pierwokupu nieruchomości posiada Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe. Z osobą, która wygra przetarg zostanie podpisana umowa warunkowa. Umowa przeniesienia zostanie podpisana w przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu o którym mowa jw.

9. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanych nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

10. Opłaty notarialne i sądowe (w tym opłaty z tytułu umowy warunkowej dla działki 196/2 z obr. 4092) w całości ponosi nabywca nieruchomości.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą

nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami – Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pok. 241,

tel. (091) 42 45 592, www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.euZastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia

uzasadnionych powodów.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

Kontakt:
Urząd Miasta Szczecin - Beata S.
tel: 91 42 45 592
bszulik@um.szczecin.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe