Działka 300 m2 w NIDZICA

 • Cena: 2 146 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 7,15 PLN (~1,86 USD, ~1,68 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 300
 • Lokalizacja: nidzicki , warmińsko-mazurskie
 • Data dodania: 14.01.2020
 • Data wygaśnięcia: 14.03.2020

Opis dodatkowy:

Nidzica, 13 stycznia 2020 r.

GMKR.6845.260.2019


BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA


I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 115/9, położonej w obrębie nr 6 m. Nidzica przy ulicy Tatarskiej, KW OL1N/00002779/7.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana (część działki niewydzielona geodezyjnie). Opis użytku: RIVa. Powierzchnia dzierżawy: 300 m2.

Na nieruchomości nie są ustanowione obciążenia i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości: działalność handlowo-usługowa.

Wywoławcza stawka rocznego czynszu netto za dzierżawę wynosi: 2 121,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia jeden złotych 00/100).

Dzierżawca za grunt wydzierżawiany pod działalność handlowo-usługową za okres pierwszego roku trwania umowy płacić będzie opłatę z tego tytułu w wysokości 50% ustalonego czynszu dzierżawnego.

Wadium w wysokości: 212,10 zł (słownie: dwieście dwanaście złotych 10/100).

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Czynsz dzierżawny nie podlega aktualizacji w całym okresie obowiązywania umowy. Kwota czynszu będzie każdorazowo powiększana o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki. Osoba wyłoniona jako Dzierżawca zobowiązana będzie uiszczać podatki związane z posiadanym przedmiotem dzierżawy.Przetarg odbędzie się dnia 18 lutego 2020 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 16.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli:

1) w terminie do 14 lutego 2020 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu) w wysokości: 212,10 zł (słownie: dwieście dwanaście złotych 10/100). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 14 lutego 2020 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony;

2) nie posiadają zaległości wobec Gminy Nidzica z tytułu należności cywilno-prawnych i podatkowych.

Uczestnik przetargu lub osoba go reprezentująca, powinien przedstawić członkom Komisji Przetargowej:

- dowód osobisty uczestnika przetargu lub osoby go reprezentującej,

- w razie potrzeby - pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania faktycznego uczestnika przetargu, które obejmuje umocowanie do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu,

- oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu,

- oświadczenie, że uczestnik przetargu nie posiada zaległości wobec Gminy Nidzica z tytułu należności cywilno-prawnych i podatkowych.

Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych powyżej skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę ustaloną jako Dzierżawca zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl/ w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 17 lub telefonicznie 89 625 07 45 do dnia 14 lutego 2020 roku.

Kontakt:
Urząd Miasta Nidzica
tel: 89 625 07 45
um@nidzica.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe