Działka 45528 m2 w PUCK

 • Cena: 3 254 867 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 71,49 PLN (~17,20 USD, ~15,72 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 45 528
 • Lokalizacja: pucki , pomorskie
 • Data dodania: 01.07.2020
 • Data wygaśnięcia: 30.08.2020

Opis dodatkowy:

OGŁOSZENIE O PRZETARGUNa podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).Wójt Gminy Puck ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Puck.


Lp.: 1.

Położenie nieruchomości/nr działek: 174/5 Rzucewo obręb Osłonino

Księga wieczysta: GD2W/00019639/8

Pow. działki w m2: 45 528

Cena wywoławcza w zł: 3 100 000

Postąpienie w zł: 31 000

Wadium: 310 000

Opis nieruchomości: Teren działki jest płaski, posiada funkcjonalny kształt pod względem zabudowy, zbliżony do prostokąta. Działka jest niezbudowana i nieuzbrojona. Od wschodu działka przylega do zadrzewionych nadmorskich terenów, za którymi w odległości 100-200 m znajduje się brzeg zatoki. Od strony zachodniej przylega do drogi – ulicy Lipowej.

Przeznaczenie sposób zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino (część Północna) w gminie Puck działka położona w terenie A.27.MW,MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej.


Terminy poprzednich przetargów: 06.12.2019Lp.: 2.

Położenie nieruchomości/nr działek: 174/6 Rzucewo obręb Osłonino

Księga wieczysta: GD2W/00019639/8

Pow. działki w m2: 19 766

Cena wywoławcza w zł: 1 700 000

Postąpienie w zł: 17 000

Wadium: 170 000

Opis nieruchomości: Teren działki jest płaski, posiada funkcjonalny kształt pod względem zabudowy, zbliżony do prostokąta. Działka jest niezbudowana i nieuzbrojona. Od wschodu działka przylega do zadrzewionych nadmorskich terenów, za którymi w odległości 100-200 m znajduje się brzeg zatoki. Od strony zachodniej przylega do drogi – ulicy Lipowej. Obecnie użytkowana rolniczo.

Przeznaczenie sposób zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino (część Północna) w gminie Puck działka położona w terenie A.27.MW,MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej.

Terminy poprzednich przetargów: 06.12.2019


1. Przetarg odbędzie się dnia 4 września 2020 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Puck przy ul. 10 Lutego 29.

2. Działka nr 174/6 oddana w dzierżawę do dnia 31 grudnia 2020 r.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze 55834900020008950020000030 BS Krokowa,w tytule przelewu należy wskazać numer działki jakiej wadium dotyczy.

4. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Gminy jw. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

5. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu, w tym jego stanem technicznym i funkcjonalnym, jak i uwarunkowaniami planistycznymi oraz urbanistycznymi dotyczącymi zbywanej nieruchomości.

6. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

7. Przystępujący do przetargu osobiście lub ich pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych także aktualną informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru przedsiębiorców KRS oraz stosowną uchwałę wyrażającą zgodę na udział w przetargu i nabycie nieruchomości. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, uchwałę na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu wspólników spółki zezwalające na odpłatne nabycie nieruchomości. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) podczas przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa jednego z małżonków należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim, zamierzające nabyć nieruchomość do majątku osobistego, zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

10. Uczestnik, który wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy nabycia wylicytowanej nieruchomości, traci wadium.

11. Do ceny nabycia wylicytowanych nieruchomości dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 %.

12. Cena nabycia ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT będzie podlegała jednorazowej zapłacie, na wskazany przez zbywcę rachunek bankowy, najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez Gminę Puck, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Koszt zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

15. Gmina Puck nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

16. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

17. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych katastralnych zawartych w ewidencji gruntów, a wznowienie i okazanie znaków granicznych może odbyć się staraniem i na koszt przyszłego właściciela.

18. Ogłoszenie zostanie opublikowane w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzędowy.pl, zamieszczone na stronach internetowych Gminy Puck www.bip.gmina.puck.pl (zakładka prawo miejscowe/sprzedaż i dzierżawa), www.gmina.puck.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu.

19. Dodatkowych informacji o przetargu udziela się w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Puck lub telefonicznie pod nr 58 673 56 14.Puck, dnia 30 czerwca 2020 r.Kontakt:
Urząd Gminy Puck
tel: 58 673 56 14
ugpuck@onet.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe