Działka 7409 m2 w OŻARÓW MAZOWIECKI

 • Cena: 2 053 922 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 277,22 PLN (~66,69 USD, ~60,95 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 7 409
 • Lokalizacja: warszawski zachodni , mazowieckie
 • Data dodania: 16.09.2020
 • Data wygaśnięcia: 15.11.2020

Opis dodatkowy:

Na sprzedaż działka inwestycyjna na Konotopie gmina Ożarów Mazowiecki przy . Działka 7409 m2 przeznaczenie terenu według wypisu z planu :
1) przeznaczenie podstawowe zabudowa usługowo-produkcyjna: produkcja i przetwórstwo
rzemieślnicze, budownictwo, handel detaliczny i ekspozycyjny, handel
hurtowy, magazyny, transport, obsługa komunikacji hotele i
gastronomia, obsługa techniczna i naprawy pojazdów mechanicznych,
przeznaczenie
uzupełniające
a) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów technologicznych,
socjalnych, ochrony przeciwpożarowej
b) urządzenia komunikacji, urządzenia budowlane, urządzenia
infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki
lub potrzeb lokalnych
c) zieleń urządzona, obiekty małej architektury
3) przeznaczenie dopuszczalne a) zachowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa
(budynek mieszkalny jednorodzinny, budynki gospodarcze związane z
produkcją rolniczą)
b) wbudowane funkcja mieszkaniowa
c) na terenach 2U/P, 3U/P, 5U/P, 6U/P, 7U/P, 8U/P, 9U/P, 10U/P, 13U/P,
15U/P, 19U/P zabudowa mieszkaniowa na działkach które uzyskały status
działek przeznaczonych pod zabudowę przed wejściem planu w życie
d) maszt telefonii komórkowej na działkach powyżej 4ha i maszty
reklamowe
e) na terenach 3U/P i 14U/P zachowana napowietrzna linia
elektroenergetyczna 110kV
4) zasady zagospodarowania zachowanie, budowa, roboty budowlane (montaż, remont, rozbiórka,
przebudowa)
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
cechy elementów
zagospodarowania
przestrzennego wymagające
ochrony, ukształtowania lub
rewaloryzacji
a) forma budynków powinna być ukształtowana w nawiązaniu do
architektury współczesnej bez ograniczeń w zakresie materiałów
konstrukcyjnych. Zakaz stosowania siddingu i terrakoty na elewacjach
b) ustala nasadzenia szpalerowe wzdłuż granic terenu U/P
c) lokowanie zabudowy mieszkaniowej wymaga utrzymania standardów
środowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej
d) na działce budowlanej o ustalonym normatywie jeden budynek
mieszkalny wolno stojący, jeden segment bliźniaka lub jeden lokal
mieszkalny wbudowany. Realizacja drugiego budynku mieszkalnego winna
być poprzedzona podziałem działki o powierzchniach nie mniejszych niż
ustalone
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
1) linie zabudowy
nieprzekraczalne, strefy
zabudowy
a) sytuowanie nowej zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnych linii
zabudowy od strony dróg zgodnie z rysunkiem planu z uwzględnieniem
warunków wymienionych j.n. lit. b, c, d
b) parterowe obiekty małej architektury, obiekty infrastruktury
technicznej, trwałe elementy konstrukcyjne budynków (schody na
gruncie, taras na gruncie, klatka schodowa, loggia, taras na kolumnach
lub wykusz o maksymalnym wysięgu do 1 m poza lico budynku),
dopuszczalne pomiędzy linią rozgraniczającą dróg a linią zabudowy
c) linie zabudowy obiektów produkcji, przetwórstwa i usług wzdłuż
wspólnej granicy działki z projektowaną i istniejącą zabudową
mieszkaniową, ustala się na 1,5 wysokości zabudowy obiektów produkcji,
przetwórstwa i usług (dotyczy ściany najbliższej tej granicy)
d) dopuszcza się wycofanie zabudowy w głąb działki
e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6m od
granicy działek pełniących funkcje niepublicznych dróg wewnętrznych
f) sytuowanie zabudowy w korytarzu napowietrznej linii
elektroenergetycznej zgodnie z ustaleniami zapisanymi w ust. 5 pkt 4 i
5 oraz ust. 6 pkt 1 lit d
g) linie zabudowy od strony Kanału Konotopa nie mniej niż 10m od jego
brzegu
2) powierzchnia zabudowy i
powierzchnia utwardzona na
działce budowlanej
zabudowa usługowo-produkcyjna i zachowana zabudowa zagrodowa do 80%
3) powierzchnia biologicznie
czynna na działce
budowlanej
zabudowa usługowo-produkcyjna i zachowana zabudowa zagrodowa, co
najmniej 20%
4) wysokość budynków a) zabudowa usługowo-produkcyjna nie więcej niż 20m
b) budynki mieszkalne do 3 kondygnacji nie więcej niż 11m
c) budynki gospodarcze w zabudowie zagrodowej do 2 kondygnacji nie
więcej niż 6m
d) budynki gospodarcze i garaże 1 kondygnacja nie więcej niż 4,5 m
e) reklamy i maszty oświetleniowe nie więcej niż 25m wysokości
minimalne powierzchnie
nowych wydzielanych działek
a) 3000m2
b) ustalenie minimalnych powierzchni działek budowlanych nie dotyczy
działek wydzielanych: dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury
technicznej, pod drogi wewnętrzne, działek wydzielonych na podstawie
prawomocnych decyzji administracyjnych lub działek, które uzyskały
status działek budowlanych przed wejściem planu w życie albo status
działek przeznaczonych pod zabudowę, a realizacja zabudowy na tych
działkach zgodna będzie z przepisami odrębnymi
c) dopuszczalne obniżenie minimalnej powierzchni nowych działek o 5%
lub 10% jeżeli z działek wydziela się lub poszerza drogi
2) minimalne fronty nowych
wydzielanych działek
budowlanych
nowe działki z zabudową usługową lub produkcyjną - 30m


Agata Wrześniak
603 081 875
awrzesniak@liderhaus.pl
EKSTRA OFERTY NA STRONIE LIDERHAUS

Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy i poglądowy. Informacje te są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Dostęp do drogi: tak
  • Dostęp bezpośredni: brak danych
  • Służebność gruntu: brak danych
  • Współwłasność drogi: brak danych
 • Bezpośredni dojazd do działki:
  • Asfalt: tak
  • Beton: brak danych
  • Żwirowo/szutrowa: brak danych
  • Kocie łby: brak danych
  • Leśna: brak danych
  • Utwardzona inna: brak danych
  • Piaszczysty: brak danych
  • Gruntowa: brak danych
  • Inny: brak danych
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe