Działka 23 m2 w EŁK

 • Cena: 3 718 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 161,65 PLN (~42,97 USD, ~37,65 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 23
 • Lokalizacja: ełcki , warmińsko-mazurskie
 • Data dodania: 20.08.2013
 • Data wygaśnięcia: 01.01.2099

Opis dodatkowy:

Ełk, 19 sierpnia 2013 r.
PG-GN.6840.1.41.2011


AMK PORTAL Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24A
83-330 Żukowo


Proszę o publikację w okresie od 23 sierpnia do 26 września 2013 r. w serwisie www.monitorurzedowy.pl, niżej wymienionego ogłoszenia:

Prezydent Miasta Ełku
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych na terenie miasta Ełku przy ul. Gizewiu­sza, opisanych w księdze wieczystej nr OL1E/00012943/2, oznaczonych w operacie ewidencji grun­tów obrę­bu 1 jako działki o numerach:
307/26 o pow. 0,0023 ha, cena wywoławcza: 3 150,00 zł, wadium: 550,00 zł,
307/27 o pow. 0,0023 ha, cena wywoławcza: 3 150,00 zł, wadium: 550,00 zł,
307/29 o pow. 0,0022 ha, cena wywoławcza: 3 050,00 zł, wadium: 550,00 zł,
307/30 o pow. 0,0022 ha, cena wywoławcza: 3 050,00 zł, wadium: 550,00 zł,
307/31 o pow. 0,0021 ha, cena wywoławcza: 3 000,00 zł, wadium: 550,00 zł,
307/35 o pow. 0,0019 ha, cena wywoławcza: 2 800,00 zł, wadium: 550,00 zł,
307/36 o pow. 0,0020 ha, cena wywoławcza: 2 900,00 zł, wadium: 550,00 zł,
307/37 o pow. 0,0020 ha, cena wywoławcza: 2 900,00 zł, wadium: 550,00 zł,
307/42 o pow. 0,0022 ha, cena wywoławcza: 3 050,00 zł, wadium: 550,00 zł,
1121 o pow. 0,0020 ha, cena wywoławcza: 2 900,00 zł, wadium: 550,00 zł.

1. Przetarg odbędzie się 26 września 2013 r. o godz. 11:00 w małej sali konferencyjnej (pokój 120) Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.
2. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie do dnia 20 września 2013 r. na konkretną działkę z poda­niem jej numeru (na każ­dą działkę od­rębne wadium):
a) w pieniądzu – na rachunek Urzędu Miasta w Ełku prowadzony w banku PKO BP S.A. numer ra­chunku 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,
b) w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicz­nego – poprzez złożenie w pokoju 234 Urzędu Miasta Ełku.
3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetar­gowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetar­gu, który prze­targ wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesio­ne w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
4. Poprzednie przetargi na ww. nieruchomości, zakończone wynikami negatywnymi, odbyły się: 19 grudnia 2011 r., 8 marca 2012 r., 12 lipca 2012 r., 28 listopada 2012 r., 17 kwietnia 2013 r., 26 czerw­ca 2013 r.
5. W miejscowym pla­nie zagospodarowa­nia przestrzen­nego zwa­nym „Ełk – Gdańska” teren ozna­czony symbol­em 21KS, dla któ­rego za­pis brzmi: ”Te­ren ob­sługi komu­nikacji (…). Przewi­duje się pozostawie­nie do­tychczasowego spo­sobu zagospodaro­wania – zespo­ły ga­rażowe (…). Dopuszc­za się reali­zację warszta­tów na­prawczych i in­nych rodzajów obiek­tów związa­nych z komun­ikacją (...).” oraz 44KDW, dla które­go zapis brzmi: „Tereny dróg niepu­blicznych”.
6. Zgodnie z ewiden­cją gruntów ozna­czone jako „Bp” – zurbani­zowane tere­ny nie­zabudowane oraz „B” (dział­ka nr 1121) – tere­ny mieszka­niowe.
7. Dostęp do drogi pu­blicznej – ul. Gize­wiusza przez dział­ki o nume­rach: 307/34, 307/57 i 310/17 na za­sadzie służebno­ści grunto­wej przejścia i prze­jazdu.
8. Uzbrojenie w dro­dze dojazdo­wej oznaczo­nej nume­rem 307/34 w postac­i sieci elektroe­nergetycznej
9. Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie ze staw­ką obowiązującą na dzień podpisania aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.
10. Cena wywoławcza zawiera cenę nieruchomości gruntowej oraz służebności gruntowej przej­ścia i prze­jazdu w kwocie 1050,00 zł.
11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczest­nik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
12. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wy­nosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
13. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywoła­nia nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąp­ienia nie zostaną przyjęte.
14. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczą się w sto­sunku do nich żadne postępowania.
15. Nabywcy nieruchomości pokryją koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie po 118,00 zł (słownie: sto osiemnaście złotych 00/100), geodezyjne w kwocie po 308,86 zł (słow­nie: trzysta osiem złotych 86/100), wyrysu i wypisów z rejestru gruntów w kwocie po 144,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery złote 00/100) i odpisu z księgi wie­czystej w kwo­cie po 30,00 zł (słownie: trzy­dzieści zło­tych 00/100).
16. Sprzedający powiadomi nabywców nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda­ży. Koszt sporządzenia umowy sprzedaży pokryją nabywcy nieru­chomości.
17. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawar­cia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
18. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszą­cej wła­sność.
19. Realizacja zabudowy zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowa­nia prze­strzennego zwanego „Ełk – Gdańska”, który znajduje się w pokoju 232 tutejszego urzędu.
20. Ustala się termin zagospodarowania nieruchomości na 3 lata, tj. termin rozpoczęcia budo­wy 1 rok, termin zakończenia budowy dalsze 2 lata. Terminy te liczy się od dnia za­warcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie budowy uważa się wybudowanie funda­mentów, a za zakończenie budowy wybudo­wanie budynku w stanie surowym za­mkniętym. Sprzedają­cemu przysługuje uprawnienie do nalicza­nia kar umownych w wysokości odpowiadającej 10% ceny nierucho­mości osiągniętej w prze­targu, za pierwszy rok po bezskutecznym upływie terminu zagospo­darowania nieruchomości. Za każdy następny rok kara podlega zwiększeniu o dalsze 10% ceny.
21. Sprzedający nie wyklucza możliwości pośredniego posadowienia budynku i nie ponosi odpowie­dzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
22. Nabywcy we własnym zakresie na własny koszt dokonają uporządkowania terenu.
23. Przyłącza do istniejących sieci w pasie drogowym nabywcy dokonają własnym staraniem na wła­sny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci.
24. Nabywcy wystąpią do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk o uzy­skanie tech­nicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektrycz­ną.
25. Nabywcy poniosą koszt wznowienia znaków granicznych. Zgodnie z art. 152 Ko­deksu cywil­nego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdzia­łania przy roz­graniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicz­nych, koszty rozgrani­czenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po poło­wie.
26. Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktu­ry technicz­nej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
27. Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wyka­zu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nie­ruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo­darce nieruchomościa­mi (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.). W wyznaczonym ter­minie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nierucho­mości na podsta­wie wyżej powoła­nych przepisów.
28. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego za­skarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku. Prezy­dent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargo­wych lub unieważ­nić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skar­gi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przy­padku nie zaskar­żenia w wyzna­czonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicz­nej wiadomości wywiesza­jąc na tablicy ogło­szeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wy­niku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i na­zwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
29. Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
30. Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Planowania Przestrzenne­go i Go­spodarki Nieruchomo­ściami Urzędu Miasta Ełku w poko­ju 234, bądź tele­fonicznie pod nume­rem 87 732 62 34.

Zastępca Prezydenta Miasta
Kamil Buksa


Sprawę prowadzi: Paweł Górski (kontakt: pokój 234, tel. 87-732-62-34, e-mail: p.gorski@um.elk.pl)
Referat Gospodarki Nieruchomościami (tel. 87-732-61-55), Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 87-732-62-36)

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe