Działka 23 m2 w SZPROTAWA

 • Cena: 575 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 24,99 PLN (~6,64 USD, ~5,82 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 23
 • Lokalizacja: międzychodzki , wielkopolskie
 • Data dodania: 09.09.2013
 • Data wygaśnięcia: 01.01.2099

Opis dodatkowy:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

1. Obręb Sieraków Gm. Szprotawa działka nr 54/2 o pow. 0,0023 ha, nieruchomość gruntowa zabudowana stacją transformatorową. Na dzień 09.01.2013 r. Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa uchwalonej przez Radę Miejską w Szprotawie w dniu 30.05.2012 r. uchwałą nr XXXVII/187/2012 przedmiotowa nieruchomość posiada funkcję mieszkaniową – zabudowa zagrodowa/jednorodzinna.
Nieruchomość położona w sąsiedztwie terenów budowlanych wsi oraz terenów zadrzewionych. Dostęp i dojazd do nieruchomości dobry.

KW – ZG1G/00055195/1

Wartość rynkowa nieruchomości : 500,00 zł + podatek Vat w wysokości 23 % 115,00 zł
Wartość księgowa stacji transformatorowej na dzień 28.02.2013 r.: 3 600,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późniejszymi zamianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów zgodnych
z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic lub
rozgraniczenia w/w nieruchomości wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Starostwo Powiatowe nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę, Starostwo Powiatowe może dokonać na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Starostwa Powiatowego w Żaganiu w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic lub rozgraniczenia w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 09.09.2013 r.
Wykaz zdjęto : dnia .....................
Wykaz sporządziła : ANNA KUDYBA

Informacja o wykazie została podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.bip.powiatzaganski.pl , tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe