Działka 5100 m2 w NAMYSŁÓW

 • Cena: 221 792 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 43,49 PLN (~11,53 USD, ~10,22 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 5 100
 • Lokalizacja: namysłowski , opolskie
 • Data dodania: 12.11.2014
 • Data ostatniej edycji: 21.11.2014
 • Data wygaśnięcia: 01.01.2099

Opis dodatkowy:

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Namysłowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, obejmującej działkę nr 12/37, k. m. 13, o powierzchni 0,5100 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00042983/0

Nieruchomość inwestycyjna położona w południowo-wschodniej części miasta. Działka nieuzbrojona, w kształcie trójkąta, zlokalizowana na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako strefa zabudowy usługowo-produkcyjnej, rozumianej jako budynki przemysłowe, budynki biurowe i konferencyjne, budynki handlu, gastronomii, bocznice kolejowe, wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi związanymi z tą zabudową. Dostęp do drogi publicznej zapewniony poprzez służebność na działkach gminnych oznaczonych nr 12/38 i 581/3.

Cena wywoławcza – 198 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych) brutto

Wadium – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 11 grudnia 2014 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).


Kontakt:
Urząd Miasta Namysłów - Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
tel: 77 4190 377
urzad.miejski@namyslow.eu


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe