Działka 22 m2 w BARCZEWO

 • Cena: 4 691 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 213,24 PLN (~56,68 USD, ~49,67 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 22
 • Lokalizacja: olsztyński , warmińsko-mazurskie
 • Data dodania: 18.11.2014
 • Data ostatniej edycji: 21.11.2014
 • Data wygaśnięcia: 01.01.2099

Opis dodatkowy:

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w Barczewie przy ulicy Michała Kajki,obręb ewidencyjny 2, przeznaczonej pod zabudowę garażowąPODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 48/47

Powierzchnia działki: 0,0022ha

Numer księgi wieczystej: OL1O/00045283/7

Cena wywoławcza: 4.200,00zł (w tym VAT w stawce 23%)

Wysokość wadium: 800,00zł

Minimalna wysokość postąpienia: 42,00złNieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Barczewo wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrocikowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/231/2005 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 23 maja 2005 r. /ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 83 poz. 1148 z dnia 1 lipca 2005 r. działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem C31KSG: Teren projektowanej zabudowy garażowej. W rejonie działki przebiega sieć kanalizacyjna oraz linia energetyczna.Ustala się następujące warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. Wysokość garażu jednakowa dla całego zespołu;

2. Wysokość okapu max.2,40m od poziomu terenu; 3. Kolorystyka elewacji i bram jednakowa dla całego zespołu garaży; 4. Okrycie dachu jednakowym materiałem dla całego zespołu; 5. Zakaz stawiania garaży blaszanych i pojedynczych boksów.

Z ogólnymi i szczegółowymi ustaleniami planu dla sprzedawanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Komunalnych tutejszego Urzędu, w pok. nr 5.Zbycie nieruchomości, nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem jednorazowo odpłatnej służebności drogowej, polegającej na prawie przejścia i przejazdu pasem o szerokości 5,5m przez gminną działkę Nr 48/54 o powierzchni 0,1052ha, położoną przy ulicy Michała Kajki, obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo, która na dzień ogłoszenia przetargu objęta jest księgą wieczystą KW NR OL1O/00045283/7.Przetarg odbędzie się 19 grudnia 2014 roku o godzinie 10.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19.

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne i sądowe. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w wymienionej wyżej kwocie na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040. Wpłata wadium powinna uwzględniać numer działki oraz jej położenie.

Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy najpóźniej do 15 grudnia 2014 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda drugiego współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywca do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Barczewa. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 w.53 i 54.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od 18.11.2014 r. do 18.12.2014 r. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Barczewie pod adresem: www.barczewo.pl i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl oraz na stronach internetowych Monitora Urzędowego pod adresem: www.monitorurzedowy.pl


Kontakt:
Urząd Miasta Barczewo - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19
tel: (89) 514-83-46 w.53 i 54
umb@barczewo.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe